Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2011


                                                      ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ONOMA:……………………..
TAΞΗ: Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/11/2011
                                                    ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Ἀλλἐπεὶ  ὅ τε στόλος τῶν πολεμίων  προσφερόμενος τῇ Ἀττικῇ κατὰ τὸ Φαληρικὸν τοὺς πέριξ  αἰγιαλούς ἀπέκρυψεν, πάλιν  οἱ Πελοποννήσιοι ἐπάπταινον πρὸς τὸν Ἰσθμόν. ἔνθα δὴ  ὁ Θεμιστοκλῆς ἐβουλεύετο καὶ συνετίθει τὴν  πραγματείαν περὶ τὸν Σίκιννον.  ὁ Σίκιννος ἦν δὲ  ἀἰχμάλωτος Πέρσης, τῷ μὲν γένει, εὔνους δὲ τῷ Θεμιστοκλεῖ καὶ παιδαγωγός τῶν τέκνων αὐτοῦ. Τοῦτον ἐκπέμπει πρὸς τὸν Ξέρξην κρύφα, κελεύσας λέγειν ὅτι Θεμιστοκλῆς   στρατηγὸς τῶν Ἀθηναίων αἱρούμενος τὰ βασιλέως ἐξαγγέλλει  πρῶτος αὐτῷ τοὺς Ἕλληνας ἀποδιδράσκοντας, καὶ  διακελεύεταιἐπιθέσθαι ἐν ταράττονται  ὄντες  χωρὶς τῶν πεζῶν καὶ διαφθεῖραι τὴν ναυτικὴν δύναμιν. Ξέρξης  δεξάμενος  ταῦτα λελεγμένα ὡς ἀπεὐνοίας ἥσθη, καὶ εὐθὺς ἐξέφερε πρὸς τοὺς ἡγεμόνας τῶν νεῶνἀναχθέντας διακοσίαις ναυσίν  ἤδη διαζῶσαι τὰς νήσους, ὅπως ἐκφύγοι μηδεὶς τῶν πολεμίων.
                                                                                        Πλούταρχος. Βίοι Παράλληλοι, Θεμιστοκλῆς 12.2-6                        
Ἐν μέν οὖν τῷ λοιπῷ βίῳ τήν τοιαύτην ἴσως ἄν τις ἐκβάλλοι ἐπιείκειαν. Καί γάρ  τόν ἀγαθόν ἄνδρα  δεῖ  εἶναι φιλόφιλον καί φιλόπατριν καί συμμισεῖν τούς ἐχθρούς  τοῖς φίλοις καί συναγαπᾶν τούς φίλους. ὅταν δέ τις ἀναλαμβάνῃ τό  ἦθος τῆς ἱστορίαςχρή ἐπιλαθέσθαι πάντων τῶν τοιούτων. καὶ πολλάκις μὲν εὐλογεῖν καὶ κοσμεῖν τοῖς μεγίστοις ἐπαίνοις τοὺς ἐχθρούς, ὅταν αἱ πράξεις ἀπαιτῶσι τοῦτοπολλάκις δἐλέγχειν καὶ ψέγειν ἐπονειδίστως τοὺς ἀναγκαιοτάτους, ὅταν   ὑποδεικνύωσιν τοῦθαἱ  ἁμαρτίαι τῶν ἐπιτηδευμάτων. Ὥσπερ γὰρ ζώου ἀφαιρεθεισῶν τῶν ὄψεων ἀχρειοῦται τὸ ὅλον, οὕτως  ἀναιρεθείσης τῆς ἀληθείας ἐξ ἱστορίας τὸ καταλειπόμενον αὐτῆς ἀνωφελὲς γίνεται διήγημα.                                                                                                                                  
                                                                                             Πολύβιος, Ἱστορίαι 1.14.4-7                                                                      
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Α.1. Να αποδώσετε το νόημα των παραπάνω κειμένων.
                                                                                                                                                                                                Μονάδες:10
Α.2. Γιατί οι Πελοποννήσιοι άρχισαν να ξανασκέφτονται ότι έπρεπε να αντιμετωπίσουν τον περσικό στόλο στον Ισθμό της Κορίνθου;                                                                                    
                                                                                                                                                                                                 Μονάδες:10
A.3. Ποια είναι η γνώμη του Πολύβιου για το ρόλο του ιστορικού;                                                             
                                                                                                                                                 Μονάδες:10
Β.1. ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ
Β.1.1. Να σχηματίσετε σύνθετα ουσιαστικά και επίθετα με τα συνθετικά που δίνονται.
δοκῶ + σοφός " ……………
φέρω+λπίς   " …………….
ἴσος+ νόμος   "………………
δῆμος+ κρατῶ"……………..
οἶκος+ τρέφω  "……………..
                                                                                                                                                  Μονάδες:10
Β.1.2. Να κατατάξετε τις ομμόριζες λέξεις του ρήματος  «κοσμῶ» στις αντίστοιχες κατηγορίες ανάλογα με αυτό που δηλώνουν. Κόσμησις, κοσμήτωρ, κόσμημα, κοσμιότης, κοσμητικός

πρόσωπο που ενεργεί
ενέργεια/κατάσταση
αποτέλεσμα ενέργειας
ουσιαστικό παράγωγο από επίθετο

                                                                                                                                              Μονάδες:10
Β.2. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Β.2.1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τις λέξεις του πλαισίου.
1.Η Κομοτηνή είναι μία πόλη με …………….. χαρακτήρα λόγω της φοιτητικής ζωής.
2. Έχει ταξιδέψει σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Είναι…………………….
3. Στη β’ Λυκείου οι μαθητές διδάσκονται  τη ……………………….
4. Ο  Αδαμάντιος Κοραής  υπήρξε…………………. του Νεοελληνικού Διαφωτισμού.
5. Ύστερα από το αδίκημα που διέπραξε κλήθηκε να ………………… στο δικαστήριο.
6.Η …………….. της λέξης βοηθά στο να κατανοούμε καλύτερα την ορθογραφία της.
7.Δεν του αρέσουν οι κενές σε περιεχόμενο συζητήσεις, η ………………
8. Ο διευθυντής επέπληξε το μαθητή, γιατί δεν είχε………….. συμπεριφορά.
9. Η ταινία που προβλήθηκε στους κινηματογράφους είχε…………… περιεχόμενο και πήρε αρνητικές και θετικές κριτικές.
10. Με τη……………. βελτιώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό η δυσλεξία.
                                                                                                                                                     
λόγιος                        ετυμολογία                                   αερολογία
κόσμιος                  κοσμογυρισμένος             κοσμοπολίτικο
κοσμογραφία            αμφιλεγόμενος                       λογοδοτώ                 λογοθεραπεία
                                                                                                                                       Μονάδες:10
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Γ.1.1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τον τύπο που σας ζητείται.
1. Λύσανδρος ……………. (κῆρυξ, αιτ. εν.) ἔπεμψεν ἵνα εἴπῃ ταῦτα τοῖς ἐφόροις.
2. Πλησίον τῆς …………..( πόλις, γεν. εν.) , ἱερὸν τὸ πάλαι ἦν.
3. Λέγουσι δὲ ὅτι καὶ ……………(Ἀρίων, γεν.εν) ἐστιν ἄγαλμα ἐν Ταινάρῳ ἐπὶ ……………. (δελφίς, γεν. εν.) ἄνθρωπος.
4. Ἐπορεύοντο διὰ……………… (χιών, γεν.εν) πολλῆς ἔχοντες ………….. (ἡγεμών, αιτ. πληθ.) πολλούς.
5.Εἰς τὸν Πηνειὸν …………… (ῥύαξ, ονομ.πληθ.) ἐμβάλλουσιν.
6. Αἱ Ἀθῆναι πατρὶς μεγάλων …………… (ῥήτωρ) ἦν.
7. Μόνον οἱ δειλοὶ κρύπτουσιν ………….. (αὐχήν, αιτ. πληθ.).
8. Ἐξ ………….. (ὄνυξ, γεν. πληθ.) τὸν λέοντα.
                                                                                                                                                      Μονάδες:20
Γ.1.2. Να γράψετε τον τύπο που σας ζητείται.
1.       ὁρίζω : β΄ενικό προστακτικής παρακειμένου                             "……………...
2.       εἰμί: γ΄πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα                               "………………
3.       φυλάττομαι: β’ ενικό προστακτικής αορίστου                           "………………
4.       πείθομαι: α’ ενικό ευκτικής παρακειμένου                                 "………………
5.       γράφομαι: γ’ πληθυντικό προστακτικής παρακειμένου      "………………
6.       πλήττομαι: γ’ πληθυντικό ευκτικής αορίστου                           "………………
7.       βλάπτω: β’ ενικό προστακτικής αορίστου                                    "………………
8.       νομίζoμαι: β’ ενικό προστακτικής παρακειμένου                     "………………
9.       λύομαι: β’ πληθυντικό ευκτικής αορίστου                                  "………………
10.    διαταράττομαι: β’ ενικό υποτακτικής αορίστου                        "………………
                                      
                                                                                                                                                      Μονάδες:10
Γ1.3. Να συμπληρώσετε τα κενά.
ψεύδομαι: β’ ενικό προστ. εν.       "………………………………….
πορεύομαι : β’ ενικό προστ. αόρ. "………………………………….
ἱκετεύω: α’ πληθ. υποτ. αορ.        " ………………………………….
 παύω: απαρ. αορ.                            "……………………….................
ἐκπλήττομαι " γ’ πληθ. ευκτ. παρακ. "……………………………                                               

                                                                                                                                                                       Μονάδες:10
καλή επιτυχία!              

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου