Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011

γ κλίσηγ κλίση


1) Να μεταφέρετε τα παρακάτω ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού.

ὦ κανόνες            
"
αἱ ρῖνες                 
"
ὦ ἄξονες               
"
τῇ σειρῆνι             
"
τῷ χειμῶνι           
"
ὦ ὠδνες               
"
οἱ ποιμένες         
"
ταῖς πόλεσι          
"
τῷ κλητῆρι           
"
τῶν πλασμάτων  
"
τῷ θύματι             
"
τῇ δεξιότητι        
"
ὦ τάπητες            
"
τοῖς Μεγαρεῦσι   
"
τοὺς κουρέας      
"
αἱ λύσεις               
"
τῶν ἱερέων           
"
τῶν στάσεων       
"
ὦ γνώμονες         
"
αἱ φρένες             
"
οἱ λιμένες             
"
αἱ φάλαγγες        
"
οἱ γέλωτες                               
"
 τῶνΜεγαρέων                        
"
οἱ αὐχένες                                
"
τῷ ἰχῶρι                 
"
οἱ Τιτᾶνες                                 
"
οἱ πυρῆνες             
"
αἱσάρκες                                   
"
οἱ μεγιστᾶνες         

"2) Να γράψετε τον τύπο που σας ζητείται των παρακάτω ουσιαστικών.
ἡ Ἐλευσίς
: την αιτιατική ενικού      .

ὁ σωλήν
: τη γενική ενικού               

ἡ ἐσθής
: τη δοτική ενικού              

ὁ πίναξ
: τη δοτική πληθυντικού   

ὁ λέβης
: τη γενική πληθυντικού   

ὁ κίων
: τη δοτική πληθυντικού  

ἡ Πάρνης
: τη γενική ενικού               

ἡ θέμις
: τη δοτική ενικού              

ἡ χλαμύς
: τη δοτική πληθυντικού  

ὁ κώδων
: την κλητική ενικού          

ὁ αἰθήρ
: την αιτιατική ενικού       

ὁ κοιτών
: την αιτιατική πληθυντικού

ἡ βαλβίς
: τη γενική ενικού               

ἡ Σαλαμίς
: τη δοτική ενικού


3) Να συμπληρώσετε τους παρακάτω πίνακες.
                                                            Ενικός αριθμός
Ονομ.
Γεν.
τῆς σύριγγος
Δοτ.
Αιτ.
τὸν σκνῖπα
Κλητ.
                                                            Πληθυντικός αριθμός
Ονομ.
οἱ ἱδρῶτες
Γεν.
τῶν κορωνίδων
Δοτ.
Αιτ.
τοὺς βῆχας
Κλητ.

4) Να γράψετε την ονομαστική ενικού των παρακάτω ουσιαστικών.
τῆς τετράδος, τῇ λαμπάδι, τοῦ ἅρπαγος, τὴν λαίλαπα, τοῦ αἰθέρος, τοὺς πυθμένας, τοῖς φράγμασι, τοῦ σπινθῆρος, τῷ ἀέρι, τῆς σιαγόνος
5) Να γράψετε την κλητική ενικού των παρακάτω ουσιαστικών.
ὁ αὐτοκράτωρ, ὁ πνεύμων,  τοῦ κηδεμόνος, ὁ γείτων,  τῆς εἰκόνος,  Θεμιστοκλῆς, ὁ δαίμων, Πραξιτέλης, ὁ πράκτωρ, τοῦ ξενῶνος, ὁ σωτήρ
6) Να γράψετε τη δοτική ενικού και πληθυντικού των παρακάτω ουσιαστικών.
ξίφος
λίψ
δεξιότης
στρέμμα
κρίσις
χαλκεύς
κλητήρ
ἔαρ
μήν
 τέκτων
ενικός
πληθυντικός

7) Να γράψετε τη γενική ενικού και πληθυντικού των παρακάτω ουσιαστικών.
μάντις
Κρής
 διώρυξ
κώνωψ
αὖλαξ
γύψ
μάστιξ
 Ἕλλην
 ὄρνις
 εἵλως
ενικός
πληθ.8) Να συμπληρώσετε το σταυρόλεξο.


1.       τὸ θέμα                : τη δοτική ενικού
2.       ὁ θήρ                     : τη δοτική πληθυντικού
3.       ὁ παιάν                : τη δοτική πληθυντικού
4.       ἡ ἄνωσις            : τη δοτική ενικού
5.       ἡ γαστήρ             : την κλητική ενικού
6.       ὁ Ἱεροκλῆς         : την αιτιατική ενικού
7.       ὁ ἀγών                : τη γενική ενικού
8.       τὸ μέρος               : την ονομαστική πληθυντικού
9.       ὁ Δωριεύς            : την κλητική ενικού
10.    ὁ Ἀριστοτέλης   : την κλητική ενικού
11.    ὁ χειμών              :  τη δοτική πληθυντικού
12.    τὸ ἴχνος               :  τη δοτική πληθυντικού


9) Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων.
1.       ……………….. ἐπιφανῶν πᾶσα γῆ τάφος. (ἀνήρ, γενική πληθυντικού)
2.       Τίμα τὸν………………….. (πατήρ) καὶ τὴν ………………….. (μήτηρ) .
3.       Ἐν ταῖς……………..( ἡ φάραγξ) μένουσι ……………….( ἀλώπηξ, ονομ. πληθ.) , …………………, (ἱέραξ, ονομ. πληθ.)……………………( κόραξ, ονομ.πληθ.) καὶ ἄλλα ζῶα.
4.       Ἐν τοῖς …………….. ( δῶμα) οἱ παῖδες εἰσίν.
5.       Πολλοῖς……………..( μάρτυς)  ὁ κατήγορος χρῆται.
6.       Πολλὰ κακὰ ἐποίησαν οἱ  Ἀθηναῖοι τοὺς ………………….(Ἱστιεύς)
7.       Ζεὺς  τὸν ………………..( Προμηθεύς) ἐκέλευσε τὰς …………………( δύναμις)  διανεῖμαι.
8.       Τὰς …………….. (ἔρις) οἱ πολῖαι οὐκ ἐθέλουσι.
9.       Ἐν τῷ ……………. (λειμῶν) οἱ ποιμένες τὰ ποίμνια ἄγουσι.
10.    Τῷ …………..  ( Σωκράτης) οἱ νέοι συνῆσαν.
11.    Τῷ στρατηγῷ ……………. (Δημοσθένης) οἱ σύμμαχοι παραινοῦσιν.
12.    Ἐν τῷ…………….. ( δάσος) ὁ ποταμὸς ρεῖ.
13.    Τὰ τῆς ψυχῆς ………………… ( πέρας) οὐδεὶς δύναται γιγνώσκειν.
14.    Μεγάλη ἡ δύναμις τοῦ ……………… ( κράτος) τῆς θαλάσσης.
15.    Γνωστός ἐστιν ὁ μῦθος περὶ τοῦ………….. (μύρμηξ) καὶ……………. (τέττιξ ).
16.    …………… (Ἄραψ, ονομ. πληθ.) καὶ ……………. (Αἰθίοψ, ονομ. πληθ.) σὺν τῷ Πέρσῃ ἦλθον.
17.    Ἐξ …………..(ὄνυξ. γεν. εν) τὸν …………… (λέων) γιγνώσκω.
18.    Γέρων μετὰ τοῦ …………. ( θεράπων) εἰς Δελφοὺς ἔρχεται.
19.    Οἱ ὁπλῖται………………. ( κνημίς, αιτ. πληθ.) φέρουσι.
20.    Διὰ τὸν ……………… (χειμών) ἄπορος ἡ θάλαττά ἐστι καὶ οἱ ναῦται ἐν τῷ…………. (λιμήν) ἡσυχάζουσιν.
21.    Τὰς τραγωδίας τοῦ……………….. (Σοφοκλῆς) καὶ τὰς κωμωδίας τοῦ …………….. (Ἀριστοφάνης) ἅπαντες οἱ πολῖται τεθέανται.
22.    Τοὺς ……………. (γονεύς) δεῖ τιμᾶν, παῖ.
23.    Ἀνάγνωθι τοὺς νόμους, ……………… (γραμματεύς, κλητ. εν.)
24.    Τοῖς πολεμίοις ἄφθονα…………. (χρῆμα) παρὰ μεγάλου……………. (βασιλεύς) ἐστι.
25.    Τὴν ………………. (δύναμις) τῆς ……………….. (πόλις) ἀεὶ αὔξειν βούλομαι.


10) Να αντιστοιχίσετε τα επίθετα της πρώτης στήλης με τα ουσιαστικά της δεύτερης, βάζοντάς τα στην ίδια πτώση και αριθμό.
τοῖς δεινοῖς
ὦ σεμνή
τῇ σιδηρᾷ
τοῖς γενναίοις
êτοῖς φωτεινοῖς
' τῆς πορφυρᾶς
ταῖς λίθιναις
τοῖς αὐστηροῖς
τῆς στοργικῆς
τοῦ ὀμαλοῦ
ἀσπίς                                   τῇ σιδηρᾷ ἀσπίδι
ἀστήρ                 
πατήρ                    
  φλόξ                           
λάρναξ (= κιβώτιο) 
ἀνήρ                           
ἔδαφος                       
θυγάτηρ                     
μήτηρ                         
ρήτωρ                         


γ κλίση- απαντήσεις


1) Να μεταφέρετε τα παρακάτω ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού.

ὦ κανόνες            
"ὦ κανών
αἱ ρῖνες                 
"ἡ ρίς
ὦ ἄξονες               
"ὦ ἄξον
τῇ σειρῆνι             
"ταῖς σειρῆσι
τῷ χειμῶνι           
"τοῖς χειμῶσι
ὦ ὠδίνες               
"ὦ ὠδίς
οἱ ποιμένες         
" ὁ  ποιμήν
ταῖς πόλεσι          
"τῇ πόλει
τῷ κλητῆρι           
"τοῖς κλητῆρσι
τῶν πλασμάτων  
"τοῦ πλάσματος
τῷ θύματι             
"τοῖς θύμασι
τῇ δεξιότητι        
"ταῖς δεξιότησι
ὦ τάπητες            
" ὦ τάπης            
τοῖς Μεγαρεῦσι   
"τῷ Μεγαρεῖ
τοὺς κουρέας      
"τόν κουρέα
αἱ λύσεις               
"ἡ λύσις
τῶν ἱερέων           
"τοῦ ἱερέως
τῶν στάσεων       
"τῆς στάσεως
ὦ γνώμονες         
"ὦ γνῶμον
αἱ φρένες             
"ἡ φρήν
οἱ λιμένες             
"ὁ λιμήν
αἱ φάλαγγες        
"ἡ φάλαγξ
οἱ γέλωτες                               
"ὁ γέλως
 τῶνΜεγαρέων                        
"τοῦ Μεγαρέως
οἱ αὐχένες                               
"ὁ αὐχήν
τῷ ἰχῶρι                 
"τοῖς ἰχῶρσι
οἱ Τιτᾶνες                                 
"ὁ Τιτάν
οἱ πυρῆνες             
"ὁ πυρήν
αἱσάρκες                                   
"ἡ σάρξ
οἱ μεγιστᾶνες         

"ὁ μεγιστάν
2) Να γράψετε τον τύπο που σας ζητείται των παρακάτω ουσιαστικών.
ἡ Ἐλευσίς
: την αιτιατική ενικού      .
"τήν Ἐλευσῖνα
ὁ σωλήν
: τη γενική ενικού               
"τῆς σωλῆνος
ἡ ἐσθής
: τη δοτική ενικού              
"τῇ σθῆτι
ὁ πίναξ
: τη δοτική πληθυντικού   
"τοῖς  πίναξι
ὁ λέβης
: τη γενική πληθυντικού   
"τῶν λεβήτων
ὁ κίων
: τη δοτική πληθυντικού  
"τοῖς κίοσι
ἡ Πάρνης
: τη γενική ενικού               
" τῆς Πάρνηθος
ἡ θέμις
: τη δοτική ενικού              
" τῇ θέμιδι
ἡ χλαμύς
: τη δοτική πληθυντικού  
"τοῖς χλαμύσι
ὁ κώδων
: την κλητική ενικού          
"ὦ κώδων
ὁ αἰθήρ
: την αιτιατική ενικού       
"τόν αἰθέρα
ὁ κοιτών
: την αιτιατική πληθυντικού
"τούς κοιτῶνας
ἡ βαλβίς
: τη γενική ενικού               
" τῆς βαλβῖδος
ἡ Σαλαμίς
: τη δοτική ενικού
" τῇ Σαλαμῖνι


3) Να συμπληρώσετε τους παρακάτω πίνακες.
                                                            Ενικός αριθμός
Ονομ.
ὁ βήξ
ὁ σκνίψ
ἡ κορωνίς
ἡ σῦριγξ
ὁ ἱδρώς
Γεν.
τοῦ βηχός
τοῦ σκνιπός
τῆς κορωνίδος
τῆς σύριγγος
τοῦ ἱδρῶτος
Δοτ.
τῷ βηχί
τῷ σνιπί
τῇ κορωνίδι
τῇ σύριγγι
τῷ ἱδρῶτι
Αιτ.
τόν βῆχα
τὸν σκνῖπα
τήν κορωνίδα
τήν σύριγγα
τόν ἱδρῶτα
Κλητ.
ὦ βήξ
ὦ σκνίψ
ὦ κορωνίς
σῦριγξ
ἱδρώς
                                                            Πληθυντικός αριθμός
Ονομ.
οἱ βῆχες
οἱ σκνῖπες
αἱ κορωνίδες
αἱ σύριγγες
οἱ ἱδρῶτες
Γεν.
τῶν βηχῶν
τῶν σκνιπῶν
τῶν κοοωνίδων
τῶν συρίγγων
τῶν ἱδρώτων
Δοτ.
τοῖς βηξί
τοῖς σκνιψί
ταῖς κορωνίσι
ταῖς σύριγξι
τοῖς ἱδρῶσι
Αιτ.
τοὺς βῆχας
τούς σκνῖπας
τάς κορωνίδας
τάς σύραγγας
τούς ἱδρῶτας
Κλητ.
ὦ βῆχες
ὦ σκνῖπες
ὦ κορωνίδες
σύριγγες
ἱδρῶτες

4) Να γράψετε την ονομαστική ενικού των παρακάτω ουσιαστικών.
τῆς τετράδος/ ἡ τετράς, τῇ λαμπάδι/ ἡ λαμπάς, τοῦ ἅρπαγος/ ὁ ἅρπαξ, τὴν λαίλαπα/ ἡ λαίλαψ, τοῦ αἰθέρος/ ὁ αἰθήρ, τοὺς πυθμένας/ ὁ πυθμήν, τοῖς
φράγμασι/ τό φράγμα, τοῦ σπινθῆρος/ ὁ σπινθήρ, τῷ ἀέρι/ ὁ ἀήρ, τῆς σιαγόνος/ ἡ σιαγών
5) Να γράψετε την κλητική ενικού των παρακάτω ουσιαστικών.
ὁ αὐτοκράτωρ/ ὦ αὐτοκράτορ, ὁ πνεύμων/ὦ πνεῦμον ,  τοῦ κηδεμόνος/ ὦ κηδεμών , ὁ γείτων/ ὦ γεῖτον,  τῆς εἰκόνος/ ὦ εἰκών, ὁ Θεμιστοκλῆς/ ὦ Θεμιστόκλεις  , ὁ δαίμων/ ὦ δαῖμον, ὁ Πραξιτέλης/ ὦ Πραξίτελες, ὁ πράκτωρ/  ὦ  πρᾶκτορ, τοῦ ξενῶνος/ ὦ ξενών, ὁ σωτήρ/ σῶτερ
6) Να γράψετε τη δοτική ενικού και πληθυντικού των παρακάτω ουσιαστικών.

ξίφος
λίψ
δεξιότης
στρέμμα
κρίσις
χαλκεύς
κλητήρ
ἔαρ
μήν
τέκτων
ενικός
ξίφει
λιβί
δεξιότητι
στρέμματι
κρίσει
χαλκεῖ
κλητῆρι
ἔαρι/ἦρι
μηνί
τέκτονι
πληθυντικός
ξίφεσι
λίψί
δεξιότησι
στρέμμασι
κρίσεσι
χαλκεῦσι
κλητῆρσι
        -
μησί
τέκτοσι

7) Να γράψετε τη γενική ενικού και πληθυντικού των παρακάτω ουσιαστικών.
μάντις
ὁ Κρής
ἡ διώρυξ
ὁ κώνωψ
ἡ αὖλαξ
ὁ γύψ
ἡ μάστιξ
ὁ Ἕλλην
ἡ ὄρνις
ὁ εἴλως
ενικός
μάντεως
Κρητός
διώρυχος
κώνωπος
αὔλακος
γυπός
μάστιγος
Ἕλληνος
ὄρνιθος
εἵλωτος
πληθ.
μάντεων
Κρητῶν
διωρύχων
κωνώπων
αὐλάκων
γυπῶν
μαστίγων
Ἑλλήνων
ὀρνίθων
εἱλώτων

8) Να συμπληρώσετε το σταυρόλεξο.

θ
έ
μ
τ
ι
θ
η
ρ
ν
π
α
ι
σ
ι
ν
ώ
σ
ε
ι
γ
α
σ
τ
ή
ρ
ε
ρ
ο
κ
λ
έ
α
γ
ν
ο
ς
μ
έ
ρ
η
Δ
ω
ρ
ι
ε
ρ
ι
σ
τ
ό
τ
ε
λ
ε
ς
χ
ε
ι
μ
σ
ι
χ
ν
ε
σ
ι

1.       τὸ θέμα                : τη δοτική ενικού
2.       ὁ θήρ                     : τη δοτική πληθυντικού
3.       ὁ παιάν                : τη δοτική πληθυντικού
4.       ἡ ἄνωσις            : τη δοτική ενικού
5.       ἡ γαστήρ             : την κλητική ενικού
6.       ὁ Ἱεροκλῆς         : την αιτιατική ενικού
7.       ὁ ἀγών                : τη γενική ενικού
8.       τὸ μέρος               : την ονομαστική πληθυντικού
9.       ὁ Δωριεύς            : την κλητική ενικού
10.    ὁ Ἀριστοτέλης   : την κλητική ενικού
11.    ὁ χειμών              :  τη δοτική πληθυντικού
12.    τὸ ἴχνος               :  τη δοτική πληθυντικού


9) Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων.
1.       Ἀνδρῶν (ἀνήρ, γενική πληθυντικού)ἐπιφανῶν πᾶσα γῆ τάφος.
2.       Τίμα τὸν πατέρα (πατήρ) καὶ τὴν μητέρα (μήτηρ) .
3.       Ἐν ταῖς φάραγξι( ἡ φάραγξ) μένουσι, ἀλώπεκες (ἀλώπηξ, ονομ. πληθ.). ἱέρακες, (ἱέραξ, ονομ. πληθ.) κόρακες( κόραξ, ονομ.πληθ.) καὶ ἄλλα ζῶα.
4.       Ἐν τοῖς δώμασι ( δῶμα) οἱ παῖδες εἰσίν.
5.       Πολλοῖς μάρτυσι.( μάρτυς)  ὁ κατήγορος χρῆται.
6.       Πολλὰ κακὰ ἐποίησαν οἱ  Ἀθηναῖοι τοὺς Ἱστιαιέας/Ἱστιαιᾶς  (Ἱστιαιεύς)
7.       Ζεὺς  τὸν Προμηθέα ( Προμηθεύς) ἐκέλευσε τὰς δυνάμεις ( δύναμις)  διανεῖμαι.
8.       Τὰς ἔριδας. (ἔρις) οἱ πολῖται οὐκ ἐθέλουσι.
9.       Ἐν τῷ λειμῶνι (λειμῶν) οἱ ποιμένες τὰ ποίμνια ἄγουσι.
10.    Τῷ  Σωκράτει  ( Σωκράτης) οἱ νέοι συνῆσαν.
11.    Τῷ στρατηγῷ Δημοσθένει (Δημοσθένης) οἱ σύμμαχοι παραινοῦσιν.
12.    Ἐν τῷ δάσει ( δάσος) ὁ ποταμὸς ρεῖ.
13.    Τὰ τῆς ψυχῆς πέρατα ( πέρας) οὐδεὶς δύναται γιγνώσκειν.
14.    Μεγάλη ἡ δύναμις τοῦ κράτους ( κράτος) τῆς θαλάσσης.
15.    Γνωστός ἐστιν ὁ μῦθος περὶ τοῦ μύρμηκος(μύρμηξ) καὶ τέττιγος(τέττιξ ).
16.    Ἄραβες (Ἄραψ, ονομ. πληθ.) καὶ Αἰθίοπες (Αἰθίοψ, ονομ. πληθ.) σὺν τῷ Πέρσῃ ἦλθον.
17.    Ἐξ ὀνύχων.(ὄνυξ. γεν. εν) τὸν λέοντα (λέων) γιγνώσκω.
18.    Γέρων μετὰ τοῦ θεράποντος ( θεράπων) εἰς Δελφοὺς ἔρχεται.
19.    Οἱ ὁπλῖται κνημῖδας ( κνημίς, αιτ. πληθ.) φέρουσι.
20.    Διὰ τὸν χειμῶνα (χειμών) ἄπορος ἡ θάλαττά ἐστι καὶ οἱ ναῦται ἐν τῷ λιμένι (λιμήν) ἡσυχάζουσιν.
21.    Τὰς τραγωδίας τοῦ Σοφοκλέους (Σοφοκλῆς) καὶ τὰς κωμωδίας τοῦ Ἀριστοφάνους (Ἀριστοφάνης) ἅπαντες οἱ πολῖται τεθέανται.
22.    Τοὺς  γονέας (γονεύς) δεῖ τιμᾶν, παῖ.
23.    Ἀνάγνωθι τοὺς νόμους, γραμματεῦ (γραμματεύς, κλητ. εν.)
24.    Τοῖς πολεμίοις ἄφθονα χρήματα (χρῆμα) παρὰ μεγάλου βασιλέως (βασιλεύς) ἐστι.
25.    Τὴν δύναμιν (δύναμις) τῆς πόλεως. (πόλις) ἀεὶ αὔξειν βούλομαι.10) Να αντιστοιχίσετε τα επίθετα της πρώτης στήλης με τα ουσιαστικά της δεύτερης, βάζοντάς τα στην ίδια πτώση και αριθμό.


τοῖς δεινοῖς
ὦ σεμνή
τῇ σιδηρᾷ
τοῖς γενναίοις
êτοῖς φωτεινοῖς
' τῆς πορφυρᾶς
ταῖς λίθιναις
τοῖς αὐστηροῖς
τῆς στοργικῆς
τοῦ ὀμαλοῦ
ἀσπίς                                   τῇ σιδηρᾷ ἀσπίδι
ἀστήρ                         τοῖς φωτεινοῖς ἀστράσι
πατήρ                         τοῖς αὐστηροῖς πατράσι
φλόξ                           τῆς πορφυρᾶς φλογός
λάρναξ (= κιβώτιο)  ταῖς λιθίναις λάρναξι
ἀνήρ                            τοῖς γενναίοις ἀνδράσι
ἔδαφος                        τοῦ ὀμαλοῦ δάφους
θυγάτηρ                      ὦ σεμνή θύγατερ
μήτηρ                          τῆς στοργικῆς μητρός
ρήτωρ                          τοῖς δεινοῖς ρήτορσι

13 σχόλια:

 1. πολύ ωραίες ασκησεις! Μπράβο! Γράφω αύριο και με βοηθησαν πολυ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. με βοηθησαν πολυ αυτες οι ασκησεις!μηπως μπορω να εχω τις απαντησεις?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. πολυ ωραιεσ αλλα που ειναι οι απαντησεισ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. πολύ ωραίες !!!!
  με βοήθησαν κι έμενα πολύ ;D
  ( οι απαντήσεις είναι κάτω από τις ασκήσεις)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Εξαιρετικό blog. Άριστη δουλειά. Πολύ σημαντικό εργαλείο για επανάληψη και πολύ βοηθητικό το γεγονός ότι δίνονται οι απαντήσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Εξαιρετικές ασκήσεις! Ευχαριστούμε πολύ!

  Θα ήθελα να επισημάνω ένα λάθος στην άσκηση 8 με το σταυρόλεξο. Ζητείται η δοτική πληθυντικού και η απάντηση βρίσκεται στην γενική πληθυντικού. =)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. πολύ ωραίες ασκήσεις γράφω τεστ την δευτέρα και με βοήθησαν να τα καταλάβω πιο καλά:)

  ΑπάντησηΔιαγραφή