Κυριακή, 4 Μαρτίου 2012                           ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Τάξη: Γ’ Γυμνασίου
Όνομα:………………..
Επώνυμο:……………..
Ημερομηνία: 04/03/2012

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Εἰ μέλλουσιν ἡμῖν εἴτε ἀποδιδράσκειν ἐνθένδε, εἴθ’ ὅπως δεῖ ὀνομάσαι τοῦτο, ἐλθόντες οἱ νόμοι καί τό κοινόν τῆς πόλεως ἐπιστάντες ἔροιντο. Εἰπέ μοι, ὦ Σώκρατες, τί ἐν νῷ ἔχεις ποιεῖν; Ἄλλο τι ἤ τούτῳ τῷ ἔργῳ ᾧ ἐπιχειρεῖς διανοῇ τε  ἡμᾶς  τούς νόμους ἀπολέσαι καί σύμπασαν τήν πόλιν τό σόν μέρος;
Ἤ δοκεῖ σοι οἷόν τε  εἶναι ἔτι ἐκείνην τήν πόλιν καί μή ἀνατετράφθαι, ἐν ᾗ ἄν αἱ γενόμεναι δίκαι ἰσχύωσιν  μηδέν ἀλλά ὑπό τῶν ἰδιωτῶν ἄκυροί τε γίγνωνται καί διαφθείρωνται; Τί ἐροῦμεν, ὦ Κρίτων, πρός ταῦτα καί ἄλλα τοιαῦτα; Πολλά γάρ ἄν τις ἔχοι, ἄλλως τε καί ῥήτωρ, εἰπεῖν ὑπέρ τούτου τοῦ νόμου ἀπολλυμένου ὅς  προστάτει τάς δίκας τάς δικασθείσας κυρίας εἶναι. Ἤ ἐροῦμεν πρός αὐτούς ὅτι «Ἠδίκει γάρ ἡμᾶς ἡ πόλις καί οὐκ  ἔκρινεν ὀρθῶς  τήν δίκην;» Ταῦτα ἤ τι ἐροῦμεν;                                                                                                                        
                                                                                                                                                
Α. 1. Να μεταφράσετε το παραπάνω κείμενο.                                                              Μονάδες     /20                                                  
Α.2. Ερωτήσεις κατανόησης κειμένου:
Α.2.1. Μπορεί να επιβιώσει μια πολιτεία χωρίς νόμους; Έχει δίκιο ο Σωκράτης;                                                                                                                           
                                                                                                                                                            Μονάδες     /10                                            
Α.2.2. Πώς εξηγείτε την άρνηση του Σωκράτη να εκμεταλλευτεί την ευ­καιρία που του δίνουν οι φίλοι του να αποδράσει; Πώς θα τον χα­ρακτηρίζατε ως πολίτη και ως δάσκαλο;                                                                                                                    
                                                                                                                                                            Μονάδες     /10 
Β. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ- ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ  
1. Να συνδυάσετε τις συνώνυμες λέξεις.

1.       ἄφευκτος                
2.       διαφεύγω                
3.       φευγατίζω
4.       αποφεύγω
5.       φευγαλέος
              
α. στιγμιαίος
β. φυγαδεύω
γ. απομακρύνομαι
δ. ξεφεύγω
ε. αναπόφευκτος
                                              Μονάδες     /10 

2. Να σχηματίσετε πέντε σύνθετες λέξεις στην αρχαία ελληνική χρησιμοποιώντας ως β’ συνθετικό το ουσιαστικό δίκη και τα ομόρριζά του.
                                                                                                                                                 Μονάδες     /10 
Γ. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ  
1.α. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις (είδος, εισαγωγή, εκφορά, συντακτική λειτουργία).
1.      Λέγουσιν οἱ σοφισταὶ ὡς οὐδὲν δέονται (= έχουν ανάγκη) χρημάτων.
2.      Οὕς ὁ Θεός συνέζευξεν ἄνθρωπος μή χωριζέτω.
3.      Πολλάκις ἐθαύμασα τίσι ποτε λόγοις ἔπεισαν Ἀθηναίους οἱ γραψάμενοι Σωκράτη.
4.      Ἐφοβήθη τοῦτο, μή οὐκ ἔλθοι ἡ βοήθεια. 
5.      Δῆλον ἦν ὅτι οἱ ἐν Θερμοπύλαις οὐκ ἄν ἠττήθησαν.
6.      Ἠρῶντο (= ρωτούσαν) τόν θεόν εἰ δέοι (=χρειάζεται) θύεσθαι.                                                                                                                            
                                                                                                                                                              Μονάδες    /6
1.β. Να κυκλώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις.
1.       Ταῦτα πράττετε, ἳνα ἡ πόλις  εὐδαιμονῇ.
α. είναι τελική και εκφέρεται με υποτακτική, γιατί δηλώνει προσδοκώμενο σκοπό β. είναι τελική και εκφέρεται με υποτακτική, γιατί δηλώνει σκοπό υποκειμενικό
2.      Ἐπειδή ὁμονοοῦμεν ταῦτα, πέμψατε ἀπό λόχον ἕκαστον πέντε ἄνδρας.
α. είναι αιτιολογική και εκφέρεται με δυν. οριστική, γιατί δηλώνει αίτιο δυνατό στο παρελθόν ή μη πραγματικό β. είναι αιτιολογική και εκφέρεται με οριστική, γιατί δηλώνει πραγματική αιτιολογία
3.      Οὐ με πείσεις, κν με πείσῃς.  
α. είναι παραχωρητική και εκφέρεται με υποτακτική β. είναι εναντιωματική και εκφέρεται με υποτακτική
4.      Οἱ Αἰγύπτιοι τάς ἀσπίδας μείζους ἔχουσιν ἤ ὥστε ποιεῖν τι καί ὁρᾶν.
α. είναι συμπερασματική και εκφέρεται με οριστική, γιατί δηλώνει συμπέρασμα πραγματικό β.  είναι συμπερασματική και εκφέρεται με απαρέμφατο, γιατί δηλώνει συμπέρασμα δυνατό ή πιθανό      Μονάδες    /4
                                                                                                                                                                
2.α. Να βρείτε τα είδη του «ἄν» (υποθετικό [Υ], δυνητικό [Δ], αοριστολογικό [Α]) και να μεταφράσετε τις παρακάτω προτάσεις.
1.      Ἠρώτησε ποῦ ἄν ἴδοι Πρόξενον.
2.      Οὕς ἄν ἕλησθε (= εκλέξετε) ἄρχοντας τούτοις πεισόμεθα.
3.      Σύ μέν κομίζοις ἄν σεαυτόν ὅποι (= όπου) ἐθέλεις.
4.      Οὕς ἄν γνῶσι (> υποτ. αορ. του γιγνώσκω= γνωρίζω) ἀδικοῦντας, τιμωροῦνται.
5.      Ἀποκτενοῦσι (= θα σκοτώσουν), ἄν τινά λάβωσι τῶν ἐχθρῶν.                                     Μονάδες     /5
                                                                                                                                                               
2.β.Να βρείτε το ποιητικό αίτιο στις παρακάτω προτάσεις.
1.       Ἀγγέλεται ἡ τῶν παίδων τελευτή ὑπὸ τοῦ κήρυκος.      
2.       Πολλαί θεραπείαι τοῖς ἰατροῖς εὕρηνται.
3.       Toῦτο ἐκ Θεοῦ δέδοται.
4.       Οἱ Πέρσαι πρός τῶν ἱππέων ἐξωθοῦντο.
5.       Χρήματα παρείχοντο Πελοποννησίοις παρά Κύρου.                                                                                    Μονάδες     /5
                                                                                                                                                                                                
3. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική ( να χρησιμοποιήσετε παθητικό μέλλοντα ή παθητικό αόριστο).                                                                                       
1.      Οἱ στρατιῶται ἡμᾶς ἔσωσαν.
2.      Ταῦτα ἡμεῖς πράξομεν.
3.      Οἱ ἀδικηθέντες τούς Λακεδαιμονίους ἐκόλασαν.
4.      Οἱ πολέμιοι Ἕλληνα τινά ἐτόξευσαν.
5.      Τοῦτο ἔγραψεν ὁ Ξενοφῶν.                                                                                               Μονάδες     /10
                                                                                                                                                       
4.α.Να μεταφέρετε τα παρακάτω ρήματα στους τύπους του παθητικού μέλλοντα ή αορίστου που σας ζητούνται μέσα στην παρένθεση.
διώκομαι……………. (γ’ πληθ. οριστ. παθ. Αόρ. )πείθομαι……………(β’ ενικό, υποτ. παθ. Αορ.)
ἄγομαι…………....(α’ πληθ. ευκτ. παθ. Αορ.) παύομαι…………..(γ’ ενικό, ευκτ. παθ. Μέλλ.) γράφομαι………………….(β’ ενικό, προστ. παθ. Αορ.)
                                                                                                                                                               Μονάδες     /5  
4.β. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων.
1.      Διογένης ἐρωτηθείς, ὅπως ἄν τις ………………. .(ἀμύνομαι, ευκτ. αορ.)   τὸν ἑαυτοῦ ἐχθρόν, ἀπεκρίνατο.
2.      Φαλῖνος ἠρώτα Κλέαρχον πότερον σπονδὰς ἢ πόλεμον …………… (ἀπαγγέλλω – α’ πληθ. οριστ. μελλ.) τῷ βασιλεῖ..
3.      Τοῦτο τό ὕφασμα …………….. ἐγώ (ὑφαίνω, ορ. αορ.).    
4.      Ἐάν ἐμέ……………..( ἀποκτείνω, υποτ.. αορ.)τοιοῦτον ὄντα, οὐκ ἐμέ μείζω βλάψετε ἤ ὑμᾶς αὐτούς.
5.       Οἱ πολέμιοι τὴν τῶν Θηβαίων χώραν…………….(διαφθείρω, ορ. μέλλ.)                    Μονάδες     /5  
                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                      Καλή επιτυχία J

1 σχόλιο: