Κυριακή, 10 Ιουλίου 2011

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ
                                                                  (α,β,γ τάξης)
1)      Να συμπληρώσετε τα κενά βάζοντας τα ρήματα που βρίσκονται στην παρένθεση στον τύπο που σάς ζητείται. 
1.       Σωκράτης περὶ παντὸς μέν                    τό μήτε ἀσεβῆσαι περί θεούς μήτε φανῆναι ἄδικος περί ἀνθρώπους.(= ποιέομαι-οῦμαι, παρατατικός)
2.      Μάλιστα δ’ ἄν ἡμεῖς                  καί ὑμεῖς        εἰ παρασκευάσαισθε μή καταχρησόμενοι τῇ δόξῃ τῶν προγόνων.(νικάομαι-ῶμαι ευκτική , νικάω-ῶ ευκτική δεύτερος τύπος)
3.      ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑΝή Δία,                 γάρ ἄνθρωποι καί ὑπερβάλλουσιν ἀνοίᾳ.(κακοδαιμονέω-ῶ, υποτακτική)
4.      Αἰσχρόν ἐστι (= είναι ντροπή)               τινά (= κάποιος) θυσαυρῷ καί χρημάτων καί τιμῶν καί μή παραδιδόναι τος ἐκγόνοις(= στους απογόνους). (χρῶμαι, απαρέμφατο)
5.      Λακεδαιμόνιοι πεμψάμενοι εἰς Δελφούς τόν θεόν                 εἰ ἄμεινόν ἐσται (= θα ήταν προτιμότερο)       (ἐπερωτάω-ῶ παρατατικός, πολεμέω-ῶ απαρέμφατο)
6.      Ἀθηναῖοι ᾠκοδόμησαν μακρά τείχη Μεγαρεῦσι  (= για τους Μεγαρείς) καί                    αὐτοί (=οι ίδιοι) (φρουρέω-ῶ παρατατικός).
7.                        βραχέως(= σύντομα)                         ἀπό οἳας χώρας ἥκομεν(= από ποια χώρα έχουμε έρθει) ( αρκέω-ῶ, γ’ ενικό προστακτικής, δηλόομαι-οῦμαι απαρέμφατο).
8.      Ἀθηναῖοι                  μᾶλλον(= περισσότερο) τήν ἀρετήν Ἡρακλέους                        (= σέβονταν ) ἤ (= παρά)                       τόν ἑαυτῶν κίνδυνον. ( αἰδέομαι- οῦμαι παρατατικός, φοβέομαι-οῦμαι παρατατικός).
9.      Ὧν ἕνεκα (= για αυτούς τους λόγους)                         πάντως ἔχειν πᾶσαν προθυμίαν. (πειράομαι- ῶμαι β’ πληθυντικό υποτακτικής)
10.  Δεινόν ἄν εἴη, εἰ συγγνώμην ἔχοιτε τοῖς κλέπτουσι καί τοῖς                                    (δωροδοκέω-ῶ μετοχή)
11.  Ἀθηναῖοι μᾶλλον                                μάχεσθαι ὑπέρ τῶν ἀσθενεστέρων( ἀξιόω-ῶ παρατατικός)
12.  Ἀγόρατος ἔπραξε ταῦτα δι’ ἅ εἰκότως ( =για τα οποία εύλογα)                              νυνί ὑπ’ ἐμοῦ.(μισέομαι- οῦμαι οριστική)
13.  Ὁ πατήρ αὐτοῦ                           στρατεύεσθαι μετά τῶν πολεμίων.(ἀξιόω-ῶ παρατατικός)
14.                                Εὐρυσθέως τούς Ἡρακλέους παῖδας, Ἀθηναῖοι οὐκ ἠθέλησαν ἐκδοῦναι αὐτούς.(ἐξαιτέομαι-οῦμαι μετοχή)
15.  Ἐάν μή Ἀγόρατος ἔχει (= δεν μπορεί) ἀποδεῖξαι  ἀποκτεῖναι Φρύνιχον,                           αὐτόν ἐπεί καί ἠκκλησίαζε καί                      (τιμωρέομαι-οῦμαι, β’ πληθυντικό οριστικής, συκοφαντέω-ῶ γ’ ενικό παρατατικός)   
16.   Σωκράτης ἐδίδασκεν ὅτι μάλιστα δέονται(= έχουν ανάγκη, χρειάζονται) παιδείας αἱ φύσεις αἱ              (= που φαίνονται) εἶναι ἄρισται.  ( δοκέω-ῶ μετοχή)
17.   Αἱ πόλεις                                    (= αν και μισούσαν) μάλιστα(= πάρα πολύ) τούς Ὀλινθίους ὅμως οὐκ ἐτόλμησαν πέμπειν μεθ’ ὑμῶν πρεσβείας. (  μισέω-ῶ μετοχή)
18.                                μέν γάρ Ἀγησίλαος ἐπί τοῖς ἁμαρτήμασιν,                      δέ εἰ τι καλό πράτοιεν.(λοιδορέομαι-οῦμαι, παρατατικός, τιμάω-ῶ, παρατατικός)
19.    Ἐψηφίσαντο δέ    Ἀθηναῖοι                          καί ἑξήκοντα ναῦς.(πληρόω-ῶ απαρέμφατο) 
20.    Ἐπεί δέ                           οἱ Κερκυραῖοι, Μνάσιππος ἀπέπεμπεν τούτους                                     καί                        . (αὐτομολέω-ῶ παρατατικός, τελευτάω-ῶ μετοχή, μαστιγόω-ῶ μετοχή) 
21.  Καί ἐστί μέν δήπου  σωφρόνων ( = και είναι βέβαια γνώρισμα των φρονίμων) μή                        εἰ εἴη μικρά τά διαφέροντα. ( ἀναιρέομαι-οῦμαι, απαρέμφατο)
22.   Ἐν ὧ ἔτι εἰσίν οἳ(= όσο υπάρχουν αυτοί ακόμα που θα ήθελαν)                           ἄν (συμμαχέω-ῶ, ευκτική).
23.  Ὑμῖν μέν πολύ κάλλιον ἄν γίγνοιτο, εἰ                                  μήτε ὑβρισθῆναι  τούς ἔτι                                                           Λακεδαιμονίων. ( ἐάω-ῶ, ευκτική, ζῶ μετοχή)
24.   Ἐπί τό πράττειν δέ ταῦτα ὧν                           ᾤετο συντομωτάτην ὁδόν εἶναι  διά τοῦ ψεύδεσθαι καί                   τε καί                          τό δέ απλοῦν καί ἀληθές εἶναι τό αὐτό τῷ ἠλιθίῳ.( επιθυμέω-ῶ ευκτική δεύτερος τύπος, ἐξαπατάω-ῶ απαρέμφατο, ἐπιορκέω-ῶ απαρέμφατο)  
25.   Ὦ ἄνδρες   Ἀθηναῖοι, εἰ πρόσθεν                    τήνδε τήν πόλιν, νῦν δ’ οὐκ ἄν εἴητε τοιαῦτοι. ( ζηλόω- ῶ ευκτική)
26.  ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ  Τί ποτ’ ἐστί το αἴτιον καί τό                τήν βουλήν συλλέγεσθαι, τόν δῆμον εἰς την ἐκκλησίαν ἀνεβαίνειν καί τά δικαστήρια              ; (ποιέω-ῶ μετοχή, πληρόομαι-οῦμαι απαρέμφατο)  
27.   Οὕτω γάρ ἄν ἥκισθ’ οἱ πολιτευόμενοι τούς πολλούς ὑμᾶς                        ( ἀδικέω-ῶ ευκτική) .  


2)      Να αντικαταστήσετε τους τύπους του ρήματος «νικάω-ῶ» με τούς αντίστοιχους τύπους των ρημάτων «πολεμέω-ῶ» και «δουλόω-ῶ» στις παρακάτω προτάσεις.
1.      Δεῖ ἡμᾶς τούς ἐχθρούς νικᾶν.
2.      Παρασκευαζόμεθα ἳνα τούς ἐχθρούς νικῶμεν.
3.      Νικάτω τούς ἐχθρούς τῆς πόλεως.
4.      Εἰ νικῷντο οἱ ἐχθροί, γενοίμεθα ἄν ἡγεμόνες.
5.      Εἰ νικῷμεν τούς ἐχθρούς, γενοίμεθα ἄν ἡγεμόνες.
6.      Ἀπαλλαξόμεθα τῶν κινδύνων, ἤν τους ἐχθρούς νικῶμεν.
7.      Ἠγγέλθη ὅτι οἱ ἐχθροί νικῷντο.
8.      Οἱ ἐχθροί ἅπαντες ἐνικῶντο ὑπό τῶν ἡμῶν πατέρων.
9.      Οἱ νικῶντες τούς ἐχθρούς εἶεν μακάριοι.
10.  Δεῖ τούς ἐχθρούς νικᾶσθαι.
Δεῖ ἡμᾶς τούς ἐχθρούς πολεμεῖν
                                                                                                                                    /10
3)      Να αντικαταστήσετε τους τύπους του ρήματος «διάγω» με τούς αντίστοιχους τύπους των ρημάτων « ζῶ» (-άω), «εὐδοκιμῶ» (- έω), «βιῶ» (-όω)στις παρακάτω προτάσεις.
1.      Ἔν τοῖς παροῦσι χρόνοις ἀσφαλῶς διάγει.
2.       Ἀσφαλῶς διῆγε πάλαι.
3.      Δεῖ ἀσφαλῶς διάγειν ἡμᾶς ἐν τοῖς παροῦσι χρόνοις.
4.      Εἰ δημοκρατία ὑπάρχοι, διάγοι ἄν ἀσφαλῶς.
5.      Ἤν ἐν δημοκρατίᾳ τις διάγῃ, ἀσφαλής ἔσται .
6.      Δίαγε ἐν δημοκρατίᾳ, ὡς ἀσφαλής ᾖς.
7.      Ἔν τοῖς παροῦσι χρόνοις ἀσφαλῶς διάγομεν.
8.      Ἤν ἐν δημοκρατίᾳ  διάγωμεν, ἀσφαλεῖς ἐσόμεθα.
9.      Εἰ δημοκρατία ὑπάρχοι, διάγοιμεν ἄν ἀσφαλῶς.
10.  Διαγέτω ἐν δημοκρατίᾳ, ὡς ἀσφαλῆς ᾖ.
      /10                                     

                                                                                                                                
4)       Να αντικαταστήσετε τους τύπους του ρήματος «τιμῶ» με τούς αντίστοιχους τύπους των ρημάτων  «πικουρῶ» (- έω), «λυτρῶ» (-όω) στις παρακάτω προτάσεις.
1.      Ἡ πόλις ἡμῶν τιμᾷ τοὺς συμμάχους.
2.      Οἱ σύμμαχοι τιμῶνται ὑπὸ τῆς πόλεως,
3.      Δεῖ ἡμᾶς τοὺς συμμάχους τιμᾶν.
4.      Παρασκευαζόμεθα ἳνα τιμῷμεν τοὺς συμμάχους.
5.      Οἱ σύμμαχοι τιμῷντο.
6.      Τίμα τοὺς συμμάχους.
7.      Δεῖ τοὺς συμμάχους τιμᾶσθαι ὑφ’ ἡμῶν.
8.      ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑΕἰ νικῷμεν τοὺς συμμάχους, γενοίμεθα ἄν ἡγεμόνες.
9.      Εἰ νικῷντο οἱ σύμμαχοι γενοίμεθα ἄν ἡγεμόνες.
10.  Νικᾶτε τοὺς ἐχθροὺς τῆς ἡμῶν πόλεως.
    
                                                                                                                                  /10                                                          
5)    Να αντικαταστήσετε τους τύπους του ρήματος «λεηλατῶ» με τούς αντίστοιχους τύπους του ρήματος «δηῶ» (-όω) στις π αρακάτω προτάσεις .
1.      Οἱ πολέμιοι τὴν πόλιν λεηλατοῦσι.
2.      Ἡ πόλις ἐλεηλατεῖτο ὑπὸ τῶν πολεμίων.
3.      Οἱ πολέμιοι ἐλεηλάτουν τὴν πόλιν.
4.      Ἠγγέλθη λεηλατεῖσθαι τὴν πόλιν ὑπὸ τῶν πολεμίων.
5.      Ἐφοβούμεθα μὴ ἡ πόλις λεηλατοῖτο.
6.      Ἀφικνοῦνται οἱ ἐχθροί ἳνα λεηλατῶσι τὴν πόλιν.
7.      Οἱ πολέμιοι βούλονται λεηλατεῖν τὴν ἡμῶν πόλιν.
8.      Ὦ  βασιλεῦ, λεηλάτει τὴν τῶν πολεμίων πόλιν.
9.      Λεηλατείτω ἡ τῶν πολεμίων πόλις.
10.  Λεηλατοῖ ὁ βασιλεὺς τὴν τῶν πολεμίων πόλιν.

                        Επιμέλεια: Γεροντάκη Ελισάβετ, Φιλόλογος                       
                         /10                            


5 σχόλια:

 1. Υπάρχουν κάπου οι λύσεις από αυτές τις ασκήσεις;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Τις ασκήσεις τις έχω φτιάξει εγώ τις περισσότερες. Μπορώ να δίνω τις λύσεις ηλεκτρονικά μέσω μέιλ ή να δώσω τις απαντήσεις μέσω του μπλογκ σε περίπτωση που μου ζητηθούν για κάποια συγκεκριμένη άσκηση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μπορω να εχω τις σωστες απαντησεις μηπως ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. 1)ἐποιεῖτο
  2)νικῷμεν-νικᾶτε
  3)κακοδαιμονῶσι
  4)χρῆσθαι
  5)ἐπηρώτων- πολεμεῖν
  6)ἐφρούρουν
  7)ἀρκούντων-δηλοῦν
  8)ᾑδοῦντο- ἐφοβοῦντο
  9)πειρᾶσθε
  10)δωροδοκοῦσι
  11)ἠξίουν
  12)μισεῖται
  13)ἠξίει
  14)ἐξαιτοῦντος
  15) τιμωρεῖσθε- ἐσυκοφάντει
  16)δοκοῦσαι
  17)μισοῦσαι
  18)ἐλοιδορεῖτο- ἐτίμα
  19)πληροῦν
  20)ηὐτομόλουν- τελευτῶντας- μαστιγοῦντας
  21)ἀναιρεῖσθαι
  22)συμμαχοῖεν
  23)ἐῷμεν- ζώντας
  24)ἐπεθύμει- ἐξαπατᾶν- ἐπιορκεῖ
  25)ζηλοῖτε
  26)ποιοῦν- πληροῦσθαι
  27)ἀδικοῖεν

  2.
  1) πολεμεῖν
  2)πολεμῶμεν
  3)πολεμείτω
  4)πολεμοῖντο
  5)πολεμοῖμεν
  6)πολεμῶμεν
  7)πολεμοῖντο
  8)ἐπολεμοῦντο
  9)πολεμοῦντες
  10)πολεμεῖσθαι

  3.
  1)ζῇ- εὐδοκιμεῖ-βιοῖ
  2)ἔζη- ηὐδοκίμει- ἐβίου
  3) ζῆν- εὐδοκιμεῖν- βιοῦν
  4)ζῴη- εὐδοκιμοῖ- βιοῖ
  5)ζῇ- εὐδοκιμῇ- βιοῖ
  6)ζῆ- εὐδοκίμει- βίου
  7)ζῶμεν- εὐδοκιμοῦμεν- βιοῦμεν
  8)ζῶμεν- εὐδοκιμῶμεν- βιῶμεν
  9)ζῷμεν- εὐδοκιμοῖμεν- βιοῖμεν
  10)ζήτω- εὐδοκιμείτω- βιέτω

  4.
  1)ἐπικουρεῖ- λυτροῖ
  2)ἐπικουροῦνται- λυτροῦνται
  3)ἐπικουρεῖν- λυτροῦν
  4)ἐπικουρῶμεν- λυτρῶμεν
  5)ἐπικουροῖντο- λυτροῖντο
  6)ἐπικοῦρει- λύτρου
  7)ἐπικουρεῖσθαι- λυτροῦσθαι
  8)ἐπικουροῖμεν- λυτροῖμεν
  9)ἐπικουροῖντο- λυτροῖντο
  10)ἐπικουρεῖτε- λυτροῦτε

  5.
  1)δηοῦσι
  2)ἐδηεῖτο
  3)ἐδήουν
  4)δηεῖσθαι
  5)δηοῖτο
  6)δηῶσι
  7)δηοῦν
  8)δήει
  9)δηείτω
  10)δηοῖ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ευχαριστω πολυ! Αν γινετε θα ηθελα να σβηστει η απαντηση που φαινετε το μαιλ μου!! Ευχαριστω εκ των προτερων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή