Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2011

ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ- ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ- ΑΣΚΗΣΕΙΣ


                           ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ- ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ
                                                           ΑΣΚΗΣΕΙΣ


1)      Να συμπληρώσετε τα κενά βάζοντας τα επίθετα που βρίσκονται στην παρένθεση στον τύπο που σας ζητείται.
(τερος,-α,-ον/τατος,-η,-ον  ή- ώτερος,-α,-ον/ τατος,-η,-ον)

1.      Μὴ γίγνου πρεσβυτέρων_____________(πρᾶος, αρσ. συγκριτικός) καὶ ἐπισκόπων______________(ὁσιος, αρσ. συγκριτικός).
2.      πε τος γε κομψοτέροις κα ______________(γλαφυρός, δοτ. πληθ. αρσ. συγκριτικός ) τν ζων οκ στι φυγ κακο τέλος.
3.      Ὑμεῖς δὲ ὄντες _______________ (πλούσιος, ονομ. πληθ. αρσ. συγκριτικός ) πάντων πεποιήκατε πολλὰ καὶ αἰσχρὰ ἕνεκα κερδέων.
4.  Πάντα δ περιεσκεμμένως δραματουργν τς πρς ρώδην δος τας διαβολας ποιετο  _______________(τεχνικός, θηλ. αιτ. πληθ. υπερθετικός).
5.Μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ____________ ( τίμιος, ονομ. ουδ. συγκρικτικός) καὶ ______________(σεμνός, ονομ. ουδ. συγκρικτικός) καὶ ______________ (ἅγιος, ονομ. ουδ. συγκρικτικός).
6.      ________________(αἱρετός, ονομ. αρσ. συγκρικτικός) ἐστι ὁ θάνατος τοῦ ἀτίμου βίου.
7. Πάντα γρ ντίπατρος ν, κα τ πικρότατον λεξάνδρ, πάντα ν  ντιπάτρου μήτηρ, σύμβουλος κατ’ ατν μητρυις_______________ (χαλεπός,ονομ.ενικού.θηλ. συγκριτικός) κα _____________ τι (πολύ, ουδ. αιτ. ενικού, συγκριτικός)  προγόνων μισοσα τος κ βασιλίδος. 
8.       Βοιωτοὶ _______________ ( βάρβαρος, ονομ. πληθ., αρσ. συγκριτικός) τυγχάνουσι ὄντες ἢ Θετταλοί.
9.       _________________ (σκληρός, ονομ. ενικού ,αρσ. συγκριτικός) σοι πρὸς κέντρα λακτίζειν.
10.   Σοφοῖς ὁμιλῶν ἐκβήσει______________ (σοφός, ονόμ. ενικού ,αρσ. συγκριτικός).
11.   Τί γὰρ ἂν τούτων ____________ (ἀνιαρός, αιτ. ενικού, ουδ. συγκριτικός) ἀκούσειεν;
12.  Τὸ τῶν κρηνῶν ὕδωρ _____________ (ψυχρός, ονομ. ουδ. υπερθετικός) καὶ _____________(διαυγής, ονομ. ουδ. υπερθετικός) ἐστι.
13.θεράπευον ντίπατρον δη, συναφίστα δ’ καστον τ το βασιλέως προστάγματα, παραγγείλαντος τος _____________ (τίμιος, αρσ. δοτ. πληθ. υπερθετικός) μήτε προσιέναι μήτε προσέχειν τος περ λέξανδρον.
14.      κενοι πρ τς τν λλήνων λευθερίας συνεβάλοντο, στρατηγν μν Θεμιστοκλέα, ____________ (ἱκανός, αιτ. ενικού, αρσ. υπερθετικός) επεν κα γνναι κα πρξαι, νας δ ____________ (πολύς, αιτ. πληθ. θηλ. συγκριτικός, β’ τύπος)   τν λλων συμμάχων, νδρας δ’______________( ἔμπειρος, αιτ. πληθ, αρσ. υπερθετικός).

2)      Να συμπληρώσετε τις καταλήξεις των παρακάτω επιθέτων σε - ότερος, - οτατος ή σε -ωτερος,- ωτατος.

θερμ….. τέρους
ρεμ….. τάτην
νε…..   τατος
ἐντον…τατος
σοφ…..  τέρους
δικαι….τεροι
φελιμ…τατοι
φοβερ…τέραν
νδοξ….τατον
σεμν…  τέρας
γενναι….τατος    
ντιμ....τατος               
                                                                                            

3)Να συμπληρώσετε τα κενά, βάζοντας τα επίθετα και τα επιρρήματα στο βαθμό που σας ζητείται.
1.      Οδν κτμα στι …………….. τς ρετῆς ( σεμνός, αιτ. ενικού, ουδ. συγκριτικός).
2. Ὁ ἥλιος  …………… τῆς σελήνης ἐστι (μέγας, ονομ.ενικού,αρσ.συγκριτικός)
3.  …………….. ἐπολέμησαν οἱ θηναῖοι οἱ Πέρσαι (γενναίως, συγκριτικός).
4.      Ἀγάπα τὴν πατρίδα ………….. ἥ τοὺς γονέας ( μάλα, συγκριτικός).
5.  Κροσος ἐνόμιζεν εἶναι ……………….. Σόλωνος ( εὐτυχής, ονομ.ενικού,αρσ.συγκριτικός).
6.      ……………… ἐστι τ ἀδικεῖσαθαι τ ἀδικεῖν( καλός, ονομ. ενικού, ουδ. συγκριτικός).
7.      Οὐδν …………….. γένους ἀθλητῶν( κακός, ονομ. ενικού, ουδ. συγκριτικός).
8.      Τὸ φυλάξασθαι τἀγαθὰ…………….. (χαλεπός, συγκριτικός)
9.      …………… ἐστι τὸ ἀδικείσασθαι ἢ τὸ ἀδικεῖν. (ἀγαθός, συγκριτικός)
10.  Πιστεύει τὸν καλὸν θάνατον ………………(ἀγαθός, συγκριτικός, β’ τύπος)
11.  Οὐδὲν…………… γένους ἀθλητῶν. (κακός, συγκριτικός).
12.  Ο δ Πελοποννήσιοι δόντες τς τν θηναίων τριήρεις οσας ……………….( πολύς, συγκριτικός, αιτ. πληθ. θηλ. β’ τύπος) τε πολλ ………………. (πρό, συγκριτικός) κα πρς τ λιμένι, φυγον ες τν γν·
13.Οἱ Ἀθηναῖοι τῷ Ἀντιόχῳ ἐβοήθουν ………………..ναυσί (πολύς, δοτ. πληθ. συγκριτικός)
14.  Ο στρατηγο οκ νείλοντο τος ....................... πρ τς πατρίδος γενομένους (ἀγαθός, υπερθετικός).
15.  Τατα γρ πρχεν ᾿Αθηναίοις κα οκ ……………….. (μικρός, ονομ. πληθ. ουδ. β’ τύπος) ἕκαστα τούτων, ὅτε ἡ εἰσβολή τὸ πρῶτον ἔμελλεν Πελοποννησίων ἔσεσθαι καὶ ἐς τὸν πόλεμον καθίσταντο.


4) Να βάλετε τα επιρρήματα των παρακάτω προτάσεων στους άλλους βαθμούς, όπως στο παράδειγμα.
1.      Κα γγισαν ες τν κώμην ο πορεύοντο κα ατς προσεποιετο πορρωτέρω πορεύεσθαι. 
2.      Ο δ παρανηχόμενοι δελφνες τος ξωτέρω τν χθύων φοβοντες θοσι κα το διαδιδράσκειν ναστέλλουσιν.
3.      Πλεστα δ κα κάλλιστα κενοι πρ τς τν λλήνων λευθερίας συνεβάλοντο
4.       Οχ κιστα δ κα τς πιστολς τ προοίμιον, ταύτην χει τν διδασκαλίαν.
5.      Στρατοπεδευσάμενος   δὲ τῶν πολεμίων ἄπωθεν σταδίοις πεντήκοντα πέμπει τοὺς κατοψόμενους.
6.      Ὅσῳ γὰρ δὴ προέβαινε ἐσωτέρω τῆς Ἑλλάδος ὁ Πέρσης τοσούτῳ ἔθνεα οἱ εἵπετο.
7.      Οὑδὲ γὰρ τὰ  ῥᾶστα δοκοῦντα τῶν ἡμετέρων ἐπιτηδευμάτων ἄλλοι ῥαδίως ὑπομένουσι.
8.      ἡδέως γὰρ ἀνέχεσθε τῶν ἀφρόνων φρόνιμοι ὄντες· 
9.    Ἔγγιον γὰρ τὸ εἶδος  τῇ τῷ ἀτόμῳ οὐσίᾳ ἢ τὸ γένος.
10.πειδὴ δὲ ἀνοιχθείη, εἰσῇμεν παρὰ τὸν Σωκράτη καὶ τὰ πολλὰ διημερεύομεν μετ' αὐτοῦ. καὶ δὴ καὶ τότε πρῳαίτερον συνελέγημεν·
11.Ἐν ἀρχῇ  παῖδες εἰς διδασκάλων τῆς ἡλικίας ἀρξάμενοι φοιτᾶν, ὀψιαίτατα ἀπαλλάττονται.
12.  Οὐκ ἐν τῷ πολλῷ τὸ εὖ.
13.  Ἀσυμβούλου δείπνου γὰρ ὅστις ὑστερεῖ, τοῦτον ταχέως νόμιζε τάξιν λιπεῖν.
14.  Γυνὴ καταλεγέσθω μὴ ἔλαττον ἐτῶν ἑξήκοντα γεγονυῖα.
15.  Ἦσαν μὲν γὰρ πάλαι Ἀμαζόνες θυγατέρες Ἄρεως.
16.Οκον ο μ ρθς πράττοντες φρόνως πράττουσιν κα ο σωφρονοσιν οτω πράττοντες;


          Θετικός                                                
       Συγκριτικός                       
        Υπερθετικός
         πόρρω            
        πορρωτέρω 
      πορρωτάτω


5)Να σχηματίσετε τους άλλους δύο βαθμούς των επιθέτων στο γένος και τον αριθμό που βρίσκονται.

         Θετικός
         Συγκριτικός
          Υπερθετικός
            Θετικός
       Συγκριτικός
      Υπερθετικός
        τοῦ βαθέος (αρσ.)


         τῆς στενῆς


        τῷ παχεῖ (ουδ.)

                                      
          ὁ βέβαιος


      ἡ ἄφρων


         ὁ ἀθάνατος


      ὁ χαρίεις


        τὰ λαμπρὰ


       ὁ κακοδαίμων


       τοῖς φαιδροῖς(αρσ.)


       τοῦ ἀληθοῦς (ουδ.)


        ὁ δυνάμενος


       ὁ μικρός


       ὁ ἅρπαξ


      τοῖς ἐπιμελέσι (αρσ.)


       τῶν ἱκανῶν  (ουδ.)


       τάς πτωχάς


       τούς κόλακας


      τῶν ἐνδόξων (θηλ.)


        ὁ ἁπλοῦς


       τοῦ κενοῦ (ουδ.)


      τῆς εὐσεβοῦς


       ὁ εὔχαρις


       ἡ ἐχθρὰ


      τούς θνητούς


      ὁ ἐπικρατῶν


      τὸν βασιλικόν


       ὁ εὔνους


       ὁ τραχύς


      τὸ ἄσμενον
6).Να γράψετε τα επίθετα και τα επιρρήματα που σας δίνονται στους άλλους δύο βαθμούς.

      Θετικός
        Συγκριτικός
     Υπερθετικός
      ἀγαθῶν(αρσ.)


      πολλας


      κακῶς


      καλῶς


      ἐπιμελεῖ


      δικαίως


     ἄλκιμος


      σοφά

                             
                                                                                                        Γεροντάκη Ελισάβετ, Φιλόλογος

9 σχόλια:

  1. Μπορείτε μήπως να δημοσιεύσετε τις απαντήσεις?

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. http://thewrhtikamathimata.blogspot.gr/2012/12/blog-post_4.html

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  3. Οι απαντήσεις για τις ασκήσεις 5 και 6;

    ΑπάντησηΔιαγραφή