Σάββατο, 9 Ιουλίου 2011

ΔΕΥΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΡΗΜΑΤΩΝ- ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β

              Δεύτεροι χρόνοι ρημάτων
Οι δεύτεροι Μέλλοντες και Αόριστοι σχηματίζονται από τη ρίζα του ρήματος, που είναι πάντοτε βραχεία.
π,χ.    λείπω - -λιπ-ον =» προστακτική λίπε
λαμβάνομαι <   λα-ν-β-άν-ομαι [πρβ. -λαβ-όμην, λαβή]

προσφυματα βλάπτομαι   <   βλάπ-τ-ομαι      [πρβ. έ-βλα'β-ην, βλάβη] '-                 προσφυμα


Ι. Ενεργητικός και Μέσος Αόριστος Β'
ΕΦ
Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
Απαρέμφατο
Μετοχή

ἔ-6αλ -ον
          -ες
          -ε
         -ομεν              
         -ετε                         
-ον
βάλ-ω
       -ς
       -
       -ωμεν
       -ητε
       -ωσι(ν)
βάλ-οιμι
        -οις
         -οι
         -οιμεν
         -οιτε
         -οιεν

6άλ-ε
      -έτω
        -
      -ετε
      -όντων
βαλ-εν
6αλ-ών-οσα -ον
ΜΦ


-βαλ -όμην
          -ου
          -ετο
         -όμεθα
         -εσθε
         -οντο
βάλ-ωμαι
       -
       -ηται
      -ώμεθα
      -ησθε
     -ωνται
βαλ-οίμην
      -οιο
     -οιτο                        -    οίμεθα
     -οισθε            
     -οιντο
  
    βαλ-ο
           -έσθω
          -
           -εσθε              
           -έσθων
βαλ-έσθαι
βαλ-όμενος -ομένη -όμενον

Σημείωση: Η Οριστική κλίνεται σαν ΠΡΤ. Οι άλλες εγκλίσεις κλίνονται σαν ΕΝΣ. Εξαιρούνται οι 6 σημειωμένοι
τύποι. Επίσης είναι αδόκιμοι οι δεύτεροι τύποι στο γ' πληθυντικό της Προστακτικής

                                                               ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ


Ενεστώτας
                                         Αόριστος β’

Οριστική
Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
(β΄ ενικό πρόσωπο)
Απαρεμφ.
Μετοχές
(ἄγω)
ἤγαγον
ἀγάγ-ω
ἀγάγ-οιμι
ἄγαγ-ε
ἀγαγ-εῖν
γαγών- οσα-όν
(αἱρῶ)
εἶλον
ἕλω
ἕλοιμι
ἕλε
ἑλεῖν
ἑλών- οσα-όν
(ἁμαρτάνω)
ἣμαρτον
ἁμάρτ-ω
ἁμάρτ-οιμι
 -
ἁμαρτ-εῖν
μαρτών- οσα-όν

(βάλλω)
ἔβαλον
βάλ-ω
βάλ-οιμι
βάλ-ε
βαλ-εῖν
βαλών- οσα-όν
(δάκνω)
ἔδακον
δάκ-ω
δάκ- οιμι
δάκ- ε
δακ- εῖν
δακών- οσα-όν
(ἐσθίω)
ἔφαγον
φάγ-ω
φάγ-οιμι
φάγ-ε
φαγ-εῖν
φαγών- οσα-όν
(ἔχω)
ἔσχον
σχ-ῶ
σχ-οίην
σχ-ές
σχ-εῖν
σχών- οσα-όν
(ἀποθνήσκω)
ἀπέθανον
ἀποθάν-ω
ἀποθάν-οιμι
ἀπόθαν-ε
ἀποθαν-εῖν
ποθανών- οσα-όν

(κάμνω)
ἔκαμον
κάμω
κάμοιμι
κάμε
καμεῖν
καμών- οσα-όν
(κράζω)
ἔκραγον
κράγω
κράγοιμι
κράγε
κραγεῖν
κραγών- οσα-όν
(λαγχάνω=παίρνω με κλήρο)
ἔλαχον
λάχ-ω
λάχ-οιμι
λάχ-ε
λαχν
λαχών- οσα-όν
(λανθάνω)
ἔλαθον
λάθ-ω
λάθ-οιμι
λάθ-ε
λαθ-εῖν
λαθ- οσα-όν

(λείπω)
ἔλιπον
λίπ-ω
λίπ-οιμι
λίπ-ε
λιπν
λιπών- οσα-όν

(μανθάνω)
ἔμαθον
μάθ-ω
μάθ-οιμι
μάθ-ε
μαθ-εῖν
μαθών- οσα-όν
(ὀφείλω)
ὤφελον
ὀφέλ-ω
ὀφέλ- οιμι
ὄφελε
ὀφελ- εῖν
ὀφελών- οσα-όν
(ὀφλισκάνω)
ὦφλον
ὄφλω
ὄφλ
-
ὀφλεῖν
ὀφλών- οσα-όν
(πάσχω)
ἔπαθον
πάθ-ω
πάθ-οιμι
πάθ-ε
παθ-εῖν
παθών- οσα-όν

(πείθω)
ἔπιθον
πίθ-ω
πίθ-οιμι
πίθ-ε
πιθ- εῖν
πιθ-ών- οσα-όν

(πίπτω)
ἔπεσον
πέσ-ω
πέσ-οιμι
πέσ-ε
πεσ-εῖν
πεσών- οσα-όν
(πίνω)
ἔπιον
πίω
πίοιμι
πίε
πιεῖν
πιών-οσα-όν
τέμνω
ἔτεμον
τέμω
τέμοιμι
τέμε
τεμεῖν
τεμών-οσα-όν
(τίκτω)
ἔτεκον
τέκω
τέκοιμι
τέκε
τεκεῖν
τεκών-οσα-όν
(τρέχω)
ἔδραμον
δράμ-ω
δράμ-οιμι
δράμ-ε
δραμ-εῖν
δραμών- οσα-όν

(τυγχάνω)
ἔτυχον
τύχ-ω
τύχ-οιμι
τύχ-ε
τυχ-εῖν
τυχών- οσα-όν
(φέρω)
ἤνεγκον
ἐνέγκ-ω
ἐνέγκ-οιμι
ἐνέγκ-ε
ἐνεγκ-εῖν
νεγκών- οσα-όν
(φεύγω)
ἔφυγον
φύγ-ω
φύγ-οιμι
φύγ-ε
φυγ-εῖν
φυγ- οσα-όν

(ἔρχομαι)
ἦλθον
ἔλθ-ω
ἔλθ-οιμι
ἐλθ
ἐλθ-εῖν
λθών- οσα-όν
(λέγω)
εἶπον
εἴπ-ω
εἴπ-οιμι
εἰπ  -έ
εἰπ-εῖν
επών- οσα-όν
(εὑρίσκω)
ηὗρον ή εὗρον
εὕρ-ω
εὕρ-οιμι
εὑρ -έ
εὑρ-εῖν
ερών- οσα-όν
(ὁρῶ)
εἶδον
ἴδ-ω
ἴδ-οιμι
ἰδ    -έ
ἰδν
δών- οσα-όν
(λαμβάνω)
ἔλαβον
λάβ-ω
λάβ-οιμι
λαβ- έ
λαβ-εῖν
λαβών- οσα-όν
γιγνώσκω
ἔγνων
γν-ῶ
γν-οίην
γν-ῶθι
γν-ῶναι
γνούς-οῦσα-όν
βαίνω
ἔβην        
βῶ
β-αίην
βῆθι
βῆναι-
βάς- ᾶσα- αν
(ἐρωτῶ)
ἠρόμην
ἔρ-ωμαι
ἐρ-οίμην
ἐρ-οῦ
ἐρ-έσθαι
ρ όμενος-η-ον
(τρέπομαι)
ἐτραπόμην
τράπ-ωμαι
τραποίμην
τραπ-οῦ
τραπ-έσθαι
τράπ όμενος-η-ον

(πυνθάνομαι)
ἐπυθόμην
πύθ-ωμαι
πυθ-οίμην
πυθ-οῦ
πυθ-έσθαι
πυθ-όμενος-η-ον
(αἰσθάνομαι)
ἠσθόμην
αἴσθ-ωμαι
αἰσθ-οίμην
αἰσθ-οῦ
αἰσθ-έσθαι
αἰσθ-όμενος-η-ον

(γίγνομαι)
ἐγενόμην
γέν-ωμαι
γεν-οίμην
γεν-οῦ
γεν-έσθαι
γεν-όμενος-η-ον
ἕπομαι
ἑσπομην
σπ-ῶμαι
σποίμην
σπ-οῦ
σπ-έσθαι
σπ-όμενος-η-ον
ἀφικνοῦμαι
ἀφικόμην
ἀφίκομαι
ἀφικοίμην
ἀφικ-οῦ
ἀφικ-έσθαι
ἀφικ-όμενος-η-ον


                                                                   ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ

Ενεστώτας
                                         Αόριστος β’

Οριστική
Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
(β΄ ενικό πρόσωπο)
Απαρεμφ.
Μετοχές
(ἄγομαι)
ἠγαγόμην
ἀγάγ-ωμαι
ἀγαγ- οίμην
ἀγαγ - οῦ
ἀγαγ-έσθαι
γαγόμενος-η-ον
(αἰσθάνομαι)
ἠσθόμην
αἴσθ-ωμαι
αἰσθ-οίμην
αἰσθ-οῦ
αἰσθ-έσθαι
αἰσθ-όμενος-η-ον
ρομαι)
εἱλόμην
ἕλ-ωμαι
ἑλ-οίμην
ἑλ-οῦ
ἑλ-έσθαι
ἑλ-όμενος-η-ον
ἀπεχθάνομαι
ἀπηχθόμην
ἀπέχθωμαι
ἀπεχθ-οίμην
ἀπεχθοῦ
ἀπεχθέσθαι
ἀπεχθόμενος-η-ον
ἀπόλλυμαι
ἀπωλόμην
ἀπόλωμαι
ἀπολ-οίμην
ἀπολοῦ
ἀπολέσθαι
ἀπο-λόμενος-η-ον
(ἀφικνοῦμαι)
ἀφικόμην
ἀφίκ-ωμαι
ἀφικ-οίμην
ἀφικ-οῦ
ἀφικ-έσθαι
ἀφικ-όμενος-η-ον
(βάλλομαι)
ἐβαλόμην
βάλ- ωμαι
βαλ- οίμην
βαλ- οῦ
βαλ-έσθαι
βαλ όμενος-η-ον
(γίγνομαι)
ἐγενόμην
γέν-ωμαι
γεν-οίμην
γεν-οῦ
γεν-έσθαι
γεν-όμενος-η-ον
ἐγείρομαι
ἠγρόμην
ἔγρωμαι
ἐγρ-οίμην
ἐγροῦ
ἐγρ-έσθαι
ἐγρ- όμενος-η-ον
ἕπομαι
ἑσπομην
σπ-ῶμαι
σπ-οίμην
σπ-οῦ
σπ-έσθαι
σπ-όμενος-η-ον
(ἐρωτῶ)
ἠρόμην
ἔρ-ωμαι
ἐρ-οίμην
ἐρ-οῦ
ἐρ-έσθαι
ρ- όμενος-η-ον
(εὑρίσκομαι)
ηὗ(εὑ )ρόμην
εὕρ-ωμαι
εὑρ- οίμην
εὑρ- οῦ
εὑρ-έσθαι
ερ- όμενος-η-ον
(ἔχομαι)
ἐσχόμην
σχ-ῶμαι
σχ-οίμην
σχ- οῦ
σχ-έσθαι
σχ- όμενος-η-ον
(λαμβάνομαι)
ἐλαβόμην
λάβ-ωμαι
λαβ- οίμην
λαβ- οῦ
λαβ-έσθαι
λαβ- όμενος-η-ον
(ἐπιλανθάνομαι)
ἐπελαθόμην
ἐπιλάθ-ωμαι
ἐπιλαθ- οίμην
ἐπιλαθ- οῦ
ἐπιλαθ-έσθαι
ἐπιλαθ όμενος-η-ον
(λέγομαι)
εἶπόμην
εἴπ-ωμαι
εἰπ- οίμην
εἰπ- οῦ
εἰπ-έσθαι
επ όμενος-η-ον
(λείπομαι)
ἐλιπόμην
λίπ-ωμαι
λιπ- οίμην
λιπ - οῦ
λιπ-έσθαι
λιπόμενος-η-ον
(ὁρῶμαι)
εἰδόμην
ἴδ-ωμαι
ἰδ- οίμην
ἰδ-  οῦ
ἰδ-έσθαι
δόμενος-η-ον
πείθομαι
ἐπιθόμην
πίθωμαι
πιθοίμην
πιθ-οῦ
πιθέσθαι
πιθόμενος-η-ον
(πυνθάνομαι)
ἐπυθόμην
πύθ-ωμαι
πυθ-οίμην
πυθ-οῦ
πυθ-έσθαι
πυθ-όμενος-η-ον
τέμνομαι
ἐτεμόμην
τέμωμαι
τεμ-οίμην
τεμοῦ
τεμ-έσθαι
τεμόμενος-η-ον
(τρέπομαι)
ἐτραπόμην
τράπ-ωμαι
τραποίμην
τραπ-οῦ
τραπ-έσθαι
τράπόμενος-η-ον
(ὑπισχνοῦμαι)
ὑπεσχνούμην
ὑπόσχωμαι
ὑποσχοίμην
-
ὑπο-σχέσθαι
ποσχόμενος-η-ον
(φέρομαι)
ἠνεγκόμην
ἐνέγκ-ωμαι
ἐνεγκ- οίμην
ἐνεγκ -οῦ
ἐνεγκ-έσθαι
νεγκόμενος-η-ον


Παρατηρήσεις
(1) Η ευκτική του σχον (έχω) κλίνεται:
ιδιόρρυθμα όταν είναι απλή
κανονικά όταν είναι σύνθετη

σχοίην
σχοίης
σχοίη
σχοίημεν   κ  σχομεν
σχοίητε     κ σχοτε
σχοίησαν  κ σχοεν
π.χ.
παρά-σχοιμι
παρά-σχοις
παρά-σχοι
παρά-σχοιμεν
παρά-σχοιτε
παρά-σχοιεν



Οι τύποι  προσσ... ανήκουν στο ρ. προσ-έχω, οι τύποι   προσ...   ανήκουν στο ρ. προ-έχω.
π.χ.   πρόσσχω < πρόσ-σχω   < προσ-έσχον   < προσ-έχω πρόσχω    < πρό-σχω    < προ-έσχον     < προ-έχω
Ο Αόριστος β' του λέγω: α) στην οριστική κλίνεται: επον, επας, επε, επομεν, επα­τε, είπον, β) στην προστακτική κλίνεται: επέ, επέτω κ' επάτω, επετε κ' επατε, επό-ντων κ' επάτωσαν. Οι τύποι με -α- προήλθαν από τον Αόριστο α' είπα, ο οποίος δανείζει τους λίγους τύπους που σχηματίζει, στον Αόριστο β'.
Οι προστακτικές των       μαρτον        (άμαρτάνω)
                                           πηχθόμην     (απεχθάνομαι)                  ελλείπουν.
                                        φλον           (όφλισκάνω)



Παρουσιάζουν ανωμαλία κατά την αφαίρεση της αύξησης της οριστικής οι Αόριστοι β'   ελον    ->     λω,
επον    ->     επω εδον    ->     δω
(6) Οι υποτακτικές σχώ (έχω) και σπώμαι (έπομαι) με πρόθεση ανεβάζουν τον τόνο.
π.χ.   σχ
αλλά
παράσχω
σπῶμαι
αλλά
πίσπωμαι
σχς

παράσχης
σπ

πίσπη
σχ

παράσχη
σπται

πίσπηται
σχμεν

παράσχωμεν
σπώμεθα

πισπώμεθα
σχτε

παράσχητε
σπσθε

πίσπησθε
σχῶσι

παράσχωσι
σπῶνται

πίσπωνται



β' ενικό προστακτικής Αορίστου β'
Ε.Φ.Τονίζεται στην παραλήγουσα ή προπαραλήγουσα (όσο πιο ψηλά γίνεται). π.χ. μάθε, άγαγε
Εξαιρούνται
έλθέ (έρχομαι),
εύρε (ευρίσκω),
δέ (όρώ),
επε (λέγω),
λαβέ (λαμβάνω).
Με πρόθεση όμως ανεβάζουν τον τόνο στη λήγουσα της πρόθεσης.
π.χ.
πελθε, ξερε, πάριδε, πρόειπε, παράλαβε
Μ.Φ.   τονίζεται στη λήγουσα και περισπάται.
π.χ. φικο, παραγενο
Εξαιρούνται οι μονοσύλλαβες σχο (έχομαι), θο (τίθεμαι), δο (δίδομαι), σπο που όταν ενωθούν με δισύλλαβη πρόθεση, ανεβάζουν τον τόνο σα της πρόθεσης.
π.χ. παράσχου, κατάθου, παράδου, πίσπου αλλά νσχο, νθο, κδο, συσπο

Όι μονοσύλλαβες σχές (έχω), θές (τίθημι), δός (δίδωμι), ς (ημι). Με πρόθεση όμως ανεβάζουν τον τόνο στη λήγουσα της πρόθεση.
π.χ. έπίσχες, παράθες, συνέκδος, άφες
























AΣΚΗΣΕΙΣ


1) Να συμπληρώσετε τον πίνακα.

οριστική
Θέμα αορ.
προστ.
απαρέμφατο
μετοχές
ελου
γάγου
σθου
φίκου
βάλου
γένου
πελάθου
σχου
σπου
λάβου
λίπου
πθου






















2) Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση στο γ’ ενικό και β’ πληθυντικό πρόσωπο του αορίστου β’ των υπογραμμισμένων τύπων.
Λύσανδρος δὲ τῇ ἐπιούσῃ νυκτί, ἐπεὶ ὄρθρος ἦν, ἐσήμηνεν εἰς τὰς ναῦς ἀριστοποιησαμένους
εἰσβαίνειν, πάντα δὲ παρασκευασάμενος ὡς εἰς ναυμαχίαν καὶ τὰ παραβλήματα παραβάλλων, προεῖπεν
ὡς μηδεὶς κινήσοιτο ἐκ τῆς τάξεως μηδὲ ἀνάξοιτο. [2.1.23] οἱ δὲ Ἀθηναῖοι ἅμα τῷ ἡλίῳ ἀνίσχοντι ἐπὶ τῷ λιμένι παρετάξαντο ἐν μετώπῳ ὡς εἰς ναυμαχίαν. ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀντανήγαγε Λύσανδρος, καὶ τῆς ἡμέρας ὀψὲ ἦν, ἀπέπλευσαν πάλιν εἰς τοὺς Αἰγὸς ποταμούς. [2.1.24] Λύσανδρος δὲ τὰς ταχίστας τῶν νεῶν ἐκέλευσεν ἕπεσθαι τοῖς Ἀθηναίοις, ἐπειδὰν δὲ ἐκβῶσι, κατιδόντας ὅ τι ποιοῦσιν ἀποπλεῖν καὶ αὐτῷ ἐξαγγεῖλαι. καὶ οὐ πρότερον ἐξεβίβασεν ἐκ τῶν νεῶν πρὶν αὗται ἧκον. ταῦτα δ’ ἐποίει τέτταρας ἡμέρας· καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐπανήγοντο.


4)Να συμπληρώσετε τον πίνακα, βάζοντας στο β΄ πληθυντικό πρόσωπο τα παρακάτω ρήματα.

θέμα
αορ.
οριστική
υποτ.
ευκτική
ἄγομαι





αἱροῦμαι





αἰσθάνομαι





ἀφικνοῦμαι





βάλλομαι





γίγνομαι





ἐγείρομαι





ἐπιλανθάνομαι





ἔχομαι





ἕπομαι





λαμβάνομαι





λείπομαι





πείθομαι






Σημείωση: Η συμπλήρωση τής πρώτης και τής δεύτερης στήλης είναι προαιρετική, καθώς απαιτούνται γνώσεις που βασίζονται κυρίως σε γλωσσολογικές παρατηρήσεις του βιβλίου της  Γραμματικής (Γραμματικής της Αρχαίας Ελληνικής Α' Ενιαίου Λυκείου  Μιχ. Χ. Οικονόμου) που -για εκπαιδευτικούς κυρίως λόγους-  είναι περιττό να διδαχτούν οι μαθητές.

4) Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο του άλλου αριθμού, στην ίδια έγκλιση:
εἴποιεν:
ἀπολέσθω:
ἐλίπου:
παρίδετε:
λάθῃς:


5) Να γράψετε το β’ ενικό πρόσωπο όλων των εγκλίσεων:
ΟΡΙΣΤΙΚΗ          ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ                 ΕΥΚΤΙΚΗ                 ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ἠσθόμην             ........................          ........................             ........................
κατήγαγον       ........................          ........................               ........................
παρέσχον          ........................          ........................               ........................





Η άσκηση 1 που υπήρχε παλιότερα αφαιρέθηκε, επειδή είχε αναρτηθεί χωρίς να έχει διασταυρωθεί η πηγή της και να αναφέρεται στο ιστολόγιο το όνομα του δημιουργού της. Εν καιρω θα δημοσιευτούν νεότερες ασκήσεις, τις οποίες είτε έχει επιμεληθεί και διασκευάσει ο κάτοχος του ιστολογίου αντλώντας τες από την προσωπική του βιβλιογραφία  είτε τις έχει δημιουργήσει αποκλειστικά ο ίδιος. Η  ανάρτησή τους σε άλλα ιστολόγια είναι αποτέλεσμα αντιγραφής.

29 σχόλια:

 1. Mπορείτε μήπως να δημοσιεύσετε τις απαντήσεις?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μήπως μπορείτε να δημοσιεύσετε όλους τους χρόνους του ρήματος βάλλω?.. Με τις μετοχές του...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

   Διαγραφή
  2. χρειαζομαι επιγοντως τις χρονικες και εγκλιτικες αντικαταστασεις των ρηματων ίκετο και εστερήθημεν

   Διαγραφή
  3. Ορ. ἐστερήθημεν,
   Υποτ. στερηθῶμεν,
   Ευκτ. στερηθείημεν- εῖμεν,
   Προστ. -,

   Εν. (ἀπο)στερούμεθα/ στερόμεθα/ σταρισκόμεθα
   Παρ. (ἀπο)ἐστερούμεθα/ἐστερόμεθα
   Μέλ. στερησόμεθα/ (ἀπο) στερηθησόμεθα
   Αόρ. ἐστερήθημεν
   Πρκ. ἐστερήμεθα
   Υπερσ. ἐστερήμεθα

   Διαγραφή
  4. χρειαζομαι την εγκλιτικη αντικατασταση του απηγαγον στο γ' πληθυντικο

   Διαγραφή
 3. πιο είναι το αρχικό ρήμα του είρηκα????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. *ποιο( πρέπει να ξεχωρίζουμε την ερωτηματική αντωνυμία από το ποσοτικό επίρρημα) το ρήμα είναι το

  λέγω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. μηπως μπορειτε να μου λυσετε κατι ασκησεις που δυσκολευομαι πολυ???
  διειχε εγκλιτικη αντικατασταση στο ιδιο προσωπο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. το e- mail μου είναι elis.geron@gmail.com. Οι απαντήσεις δίνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για οποιαδήποτε απορία περιμένω μήνυμά σας στην παραπάνω διεύθυνση. Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. επίσης μήπως εννοείτε χρονική αντικατάσταση;. Ο Παρατατικός είναι μόνο σε Οριστική.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. χρειαζομαι τους αρχικους χρονους του λεγω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Οι αρχικοί χρόνοι του 'λέγω" είναι στη σελίδα 303 του βιβλίου " Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας " του Μιχ. Χ. Οικονόμου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. θελω επιγωντος τη χρονικη αντικΑτασταση του ρηματος εκελευσε στο β' αοριστο....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. χρειαζομαι επιγωντος την εγκλητικη αντικατασταση στον αοριστο β' του ρηματος λαβοντες στο β' ενικο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Καλησπέρα!Μπορείτε να με βοηθήσετε με τους αρχικούς χρόνους του οφλισκάνω;Είναι επείγον!Ευχαριστώ :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. θα μπορουσατε να αναρτησετε τις απαντησεις;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. αμεσσα αν ειναι δυνατον. Σε πεντε μερες απο τωρα δινω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. χρειαζομαι την εγκλιτικη αντικατασταση των ρηματων:κτωνται,εωμι,νικαται και ερωτά πλιζ βοηθηστε με =(

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. μπορειτε να δημοσιευσετε τις απαντησεις;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. εγκιλτικη αντικατασταση στο βοηθησετε

  ΑπάντησηΔιαγραφή