Σάββατο, 9 Ιουλίου 2011

ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ β' ΣΥΖΥΓΙΑΣ- ΙΣΤΗΜΙ- ΤΙΘΗΜΙ- ΔΙΔΩΜΙ- ΙΗΜΙ

                                  ἵστημι- τίθημι -ἵημι –δίδωμι
                                         ΑΣΚΗΣΕΙΣ
 1) Να γράψετε τον τύπο που σας ζητείται.
ἵστημι
: γ’ ενικό ευκτικής ενεστώτα
"

ἵημι
: γ’ πληθυντικό ευκτικής ενεστώτα
"

δίδωμι
: β’ ενικό προστακτικής ενεστώτα
"

τίθημι
: γ’ ενικό οριστικής παρατατικού
"

ἵστημι
: β’ ενικό προστακτικής ενεστώτα
"

ἵημι
: β’ ενικό οριστικής παρατατικού
"

δίδωμι
: γ’ ενικό ευκτικής ενεστώτα
"

τίθημι
: απαρέμφατο ενεστώτα
"

ἵστημι
: β’ ενικό προστακτικής αορίστου β’
"

ἵημι
: β’ ενικό οριστικής αορίστου β’
"

δίδωμι
: α πληθυντικό προστακτικής  αορίστου β’
"

τίθημι
: β’ ενικό προστακτικής αορίστου β’
"

ἵστημι
: απαρέμφατο αορίστου β’
"

ἵημι
: απαρέμφατο αορίστου β’
"

δίδωμι
: απαρέμφατο ενεστώτα
"

τίθημι
: α πληθυντικό οριστικής αορίστου β’
"

ἵστημι
: απαρέμφατο ενεστώτα
"

ἵημι
: β’ πληθυντικό  οριστικής αορίστου β’
"

δίδωμι
: β’ ενικό προστακτικής αορίστου β’
"

τίθημι
απαρέμφατο αορίστου β’
"

                                               ΑΣΚΗΣΕΙΣ

2) Να συμπληρώσετε τα κενά, όπως στο παράδειγμα.

      Οριστική
     Υποτακτική
        Ευκτική
     Προστακτική
        ἔστης
        στῇς
         σταίης
        στῆθι


         τιθείη
        διδότω
           ἦκα
        διδῷς
        τιθείησαν

           ἱᾶσι


         ἱστάντων


3) Να συμπληρώσετε τα κενά, βάζοντας τα ρήματα που βρίσκονται στην παρένθεση στους τύπους που σας ζητούνται.
1.      Κελεύουσιν οἱ στρατηγοί φυλάττεσθαι, μὴ ὑμῖν-----------(ἐπιτίθεμαι- υποτ.) τῆς νυκτός οἱ βάρβαροι.
2.      Ἐνταῦθα-----------(ἀνατίθημι· παρατ.) βακτηρίας καί τά αιχμάλωτα γέρρα.
3.      Τὴν φιλίαν ὑμεῖς-----------(συντίθεμαι· μτχ. αορ.) παρὰ τοὺς θεοὺς-----------(κατατίθεμαι· οριστ. αορ.).
4.      Τοὺς ὁπλίτας ἐκέλευσεν αὐτοῦ μεῖναι,-----------( τίθημι, μτχ. ενεργ. αορ.) τὰς ασπί­δας πρὸς τὰ γόνατα.
5.      Πάντας ὁ Κῦρος οὕτω-----------(διατίθημι· μτχ. ενεστ.) ἀπεπέμπετο, ὥστε αὐτῷ μάλλον φίλους εἶναι ἥ βασιλεῖ.
6.      Τοῖς  τελευταίοις-----------(επιτίθεμαι· αόρ. οριστ.) καὶ ἀπέκτεινάν τινας.
7.      Τοὺς ἀγαθοὺς δεῖ τοὺς νόμους-----------(τίθημι, απαρ. ενεργ. ενεστ.).
8.      Ἀντίγονος Διόνυσον ἐμιμεῖτο κισσόν-----------(περιτίθημι- μτχ. ενεστ.) τῇ κεφαλῇ ἀντί διαδήματος.
9.      Ἀναφέρομεν εἰς τὴν ἀκρόπολιν τὰ ἀναθήματα, ἳνα ταῦτα τῇ Ἀθηνά---------(ἀνατίθημι· υποτ. ενεστ.).
10.  Οἱ παλαιοὶ εἰς τοὺς τάφους-----------(έντίθημι· παρατ.), ἅ τοῖς  τελευτήσασιν ἥδιστα ἐν τῷ βίῳ ἦν.
11.  Ὁ Ἄλυς ποταμὸς ῥέων ἀπό μεσημβρίας μεταξύ Σύρων καὶ Παφλαγόνων --------- (ἐξίημι- οριστ. ενεστ.) πρὸς βορρὰν εἰς τὸν Εὔξεινον πόντον.
12.  Ἀνόητος ἐστὶν ὅστις τοὺς παῖδας ἀκολάστῳ διδασκάλῳ-----------(προΐεμαι οριστ. ενεστ.).
13.  Πολλοὶ μὲν πλούτου ἢ τιμῶν-----------(ἐφίεμαι· οριστ. ενεστ.), ἡμεῖς δὲ οὐδενός ἄλλου---------(ἐφίεμαι· οριστ. ενεστ.) ἢ ὑγείας.
14.   Θεμιστοκλῆς, ὁ μόνος-----------(συνίημι· μτχ. ενεστ.) τὰς τῶν θεῶν φωνάς, Θράττης ἦν υἱός.
15.    Ἀθηναῖοι---------(ἐφίεμαι· παρατ.) τῆς Σικελίας ἄρχειν.
16.  Νόμος ἦν ἐν Λακεδαίμονι τοὺς πέντε υἱῶν πατέρας ----------- (ἀφίεμαι- απαρ. ενεστ.) πασῶν τῶν λειτουργιῶν.
17.  ταν νομεύς ἀγαθούς κύνας ἔχῃ, καὶ οἱ ἄλλοι νομεῖς βούλονται πλησίον αὐτοΰ τὰς αγέλας -----------(ἐφίστημι· απαρ. ενεστ.).
18.  Κῦρος τοὺς Ἴωνας τῶν Λυδῶν-----------(ἀφίστημι· παρατ.).
19.  Εἰ βούλεσθε ἄλλους παιδεύειν, τὴν ὑμῶν σωφροσύνην παράδειγμα τοῖς  ἄλλοις--------(καθίστημι· προστ. ενεστ.).
20.  Oἱ μὲν Ἀθηναίοι παιδαγωγούς δούλους-----------(ἐφίστημι· παρατ.) ἐπί τοῖς  παισίν, οἱ δὲ Σπαρτιάται ἄνδρας ἐλευθέρους.
21.  Ὅποτε ἔρις-----------(διίστημι· ευκτ. ενεστ.) τοὺς Ἕλληνας, οἱ βάρβαροιδοντο.
22.  Τίνες οὐκ  ἄν ὑπὲρ τῆς κοινῆς ἐλευθερίας τοὺς μέγιστους πόνους-----------(ὑφίστημι· ευκτ. αορ. β');
23.  -------------(μεθίσταμαι· μτχ.) γὰρ τρόπων πολλάκις καὶ οἱ νόμοι μεθίστανται.
24.  Φοβοῦμαι, μὴ ἡ πόλις εις όλιγαρχίαν-----------(μεθίσταμαι· υποτ. ενεστ.).
25.  Ἐπικίνδυνόν ἐστι τὸν λύκον-----------(καθίστημι· απαρ. ενεστ.) ποιμένα.
26.  Σωκράτης ἔλεγεν, ὅτι ὁ τῶν Ἀθηναίων δῆμος τοὺς ἄρχοντας τῷ κλήρῳ-----— (καθίστημι· μτχ. ενεστ.) οὐ  τοὺς ἐπιτηδειοτάτους--------(προΐστημι· ευκτ. ενεστ.) τῆς πόλεως


4)Να τεθεί στην παρένθεση ο αντίστοιχος τύπος του αόρ.β'.
1.Μεταδίδοτε (              )τοῖς  πένησιν τῶν χρημάτων.
2.Τίσιν ἄν μᾶλλον πίστιν διδοιητε (            )ἥ τοῖς  φίλοις;
3.Χαίρω σε ὁρῶν ἐπιδιδόντα (              )εἰς τὴν ἐπιστήμην.
4.Ὁ τὴν πατρίδα προδιδούς (              )δίκην διδότω (               ).
5.Δεῖ τῷ εὐεργέτη χάριν ἀποδιδόναι (              ).
6.Ἀλέξανδρος τελευτῶν τὸν ἐαυτοῦ δακτύλιον δίδωσι (             ).
7.Μὴ τοῖς  ἐχθροῖς παραδιδώμεν (              )τὰ ὅπλα.
8.Δίδου (              )μοι τόπον καὶ τὴν γῆν κινήσω.
9.Ὦ πάππε, δίδου (             )μοι ταῦτα,ὅπως διαδίδω (             ) κιώταις.
10.Κῦρος λαβών ἐδίδου (               ),πάντα ἅ έλαβε κρέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου