Κυριακή, 10 Μαρτίου 2013


      ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Όνομα:……………………………..
Επώνυμο:…………………………
Tάξη: Α’ Λυκείου
Ημερομηνία: 10/ 03/ 2013
Βαθμός: ……………………../100

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΙΙΙ
 [70. 3-6] Καί οὗτοι οἱ ἄνδρες (γὰρ Πειθίας ἐθελοπρόξενός τε τῶν Ἀθηναίων καὶ προειστήκει τοῦ δήμου) αὐτὸν ὑπάγουσιν οὗτοι οἱ ἄνδρες ἐς δίκην, λέγοντες καταδουλοῦν τὴν Κέρκυραν Ἀθηναίοις.  ὁ δὲ ἀποφυγὼν ἀνθυπάγει τοὺς πέντε πλουσιωτάτους αὐτῶν ἄνδρας, φάσκων τέμνειν χάρακας ἐκ τοῦ τε Διὸς τοῦ τεμένους καὶ τοῦ Ἀλκίνου· ζημία δὲ καθ’ ἑκάστην χάρακα ἐπέκειτο στατήρ.  ὀφλόντων δὲ αὐτῶν καὶ καθεζομένων πρὸς τὰ ἱερὰ ἱκετῶν διὰ πλῆθος τῆς ζημίας, ὅπως ταξάμενοι ἀποδῶσιν, ὁ Πειθίας (ἐτύγχανε ὤν γὰρ καὶ βουλῆς) πείθει ὥστε χρήσασθαι τῷ νόμῳ.  οἱ δ’ ἐπειδὴ ἐξείργοντο τῷ τε νόμῳ καὶ ἅμα ἐπυνθάνοντο τὸν Πειθίαν, ἕως ἔτι βουλῆς ἐστί, μέλλειν ἀναπείσειν τὸ πλῆθος νομίζειν τοὺς αὐτοὺς Ἀθηναίοις φίλους τε καὶ ἐχθροὺς, ξυνίσταντό τε καὶ λαβόντες ἐγχειρίδια ἐσελθόντες ἐξαπιναίως ἐς τὴν βουλὴν κτείνουσι τόν τε Πειθίαν καὶ ἄλλους τῶν τε βουλευτῶν καὶ ἰδιωτῶν.    
[71-73]Δράσαντες δὲ τοῦτο καὶ ξυγκαλέσαντες Κερκυραίους εἶπον ὅτι ταῦτα καὶ βέλτιστα εἴη καὶ ἥκιστ’ ἂν δουλωθεῖεν ὑπ’ Ἀθηναίων, τό τε λοιπὸν μηδετέρους δέχεσθαι ἀλλ’ ἢ μιᾷ νηὶ ἡσυχάζοντας, τὸ δὲ πλέον πολέμιον ἡγεῖσθαι. ὡς δὲ εἶπον, καὶ ἐπικυρῶσαι ἠνάγκασαν τὴν γνώμην. πέμπουσι δὲ καὶ ἐς τὰς Ἀθήνας εὐθὺς πρέσβεις περί τε τῶν πεπραγμένων διδάξοντας ὡς ξυνέφερε καὶ τοὺς ἐκεῖ καταπεφευγότας πείσοντας μηδὲν ἀνεπιτήδειον πράσσειν, ὅπως μή τις ἐπιστροφὴ γένηται. ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς νεωτερίζοντας ξυλλαβόντες, καὶ ὅσους ἔπεισαν, κατέθεντο ἐς Αἴγιναν.  Ἐν δὲ τούτῳ τῶν Κερκυραίων οἱ ἔχοντες τὰ πράγματα ἐλθούσης τριήρους Κορινθίας καὶ Λακεδαιμονίων πρέσβεων ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ, καὶ μαχόμενοι ἐνίκησαν. ἀφικομένης δὲ νυκτὸς ὁ μὲν δῆμος ἐς τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετέωρα τῆς πόλεως καταφεύγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶς ἱδρύθη, καὶ τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα εἶχον· οἱ δὲ τήν τε ἀγορὰν κατέλαβον, οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾤκουν αὐτῶν, καὶ τὸν λιμένα τὸν πρὸς αὐτῇ καὶ πρὸς τὴν ἤπειρον. τῇ δ’ ὑστεραίᾳ ἠκροβολίσαντό τε ὀλίγα καὶ ἐς τοὺς ἀγροὺς περιέπεμπον ἀμφότεροι, τοὺς δούλους παρακαλοῦντές τε καὶ ἐλευθερίαν ὑπισχνούμενοι· καὶ τῷ μὲν δήμῳ τῶν οἰκετῶν τὸ πλῆθος παρεγένετο ξύμμαχον, τοῖς δ’ ἑτέροις ἐκ τῆς ἠπείρου ἐπίκουροι ὀκτακόσιοι.
                                                                         
Α. Να μεταφράσετε τα αποσπάσματα.
«ὀφλόντων …καὶ ἰδιωτῶν»
«πέμπουσι δὲ καὶ ἐς τὰς Ἀθήνας …Ὑλλαϊκὸν λιμένα εἶχον»                                                                                                                                                                                                                Μονάδες 40
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ                                                                                                                  
Β. 1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
  Β.1.1.Τι γνωρίζετε  για τις δημηγορίες του Θουκυδίδη;
                                                                                                                       Μονάδες 10
Β.2. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
Β.2. 1. Γιατί οι Αθηναίοι συνέλαβαν τους Κερκυραίους πρέσβεις; Να χαρακτηρίσετε και να αιτιολογήσετε τη σύλληψή τους.    
                                                                                                                        Μονάδες 10
Β.2.2. Γιατί οι αντίπαλοι επιζητούσαν τον προσεταιρισμό των δούλων; α) Με ποιους τελικά συμμάχησαν οι περισσότεροι δούλοι και για ποιους λόγους; β) Από ποιους χρησιμοποιήθηκαν οι «επίκουροι» και γιατί;
                                                                                                                        Μονάδες 10
Γ. ΟΜΟΡΡΙΖΑ
Γ.1.Ν α βρείτε μέσα από τα κείμενα που σάς δίνονται ετυμολογικά συγγενείς  λέξεις με τις παρακάτω : εκκλησία, αποδιοπομπαίος, γνήσιος, εχέγγυο, έγκυρος
                                                                                                                                        Μονάδες 5
Γ.2.Να βρείτε δύο ομόρριζα της ν.ε. για κάθε μια από τις παρακάτω λέξεις: ξυνέφερε, καταφεύγει, ἐνίκησαν, κατέλαβον, ᾤκουν,         
                                                                                                                                               Μονάδες 5
Δ. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ
Δ. 1.Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου:

αὐτῶν             : είναι .……………από το………………..
ἑκάστην         : είναι …………… στο………………………
Ἀθηναίοις      : είναι .……………από το………………..
τῷ νόμῳ          : είναι …………… στο………………………
ἐσελθόντες     : είναι ……………………………………………

βέλτιστα         : είναι …………… στο………………………
ἐπικυρσαι   : είναι…………………………………………….
ἀφικομένης    : είναι…………………………………………….
Ὑλλαϊκὸν      : είναι .…………… στο …………………….
ἐλευθερίαν   : είναι..…………… στο………………………

                                                                                                                                 Μονάδες 5
Δ.2. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις παρακάτω δευτερεύουσες προτάσεις (είδος- εισαγωγή- εκφορά- συντακτική λειτουργία):
·         ὅτι ταῦτα καὶ βέλτιστα εἴη
·         ὅπως μή τις ἐπιστροφὴ γένηται
                                                                                                                                             Μονάδες 5
Ε.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Ε.1.1. Να βάλετε τα παρακάτω ουσιαστικά στην πτώση και τον αριθμό που σας ζητείται.
                       
ἄνδρες
: την κλητική ενικού

πλῆθος                
: τη δοτική ενικού

βουλευτῶν
: τη γενική ενικού 

νηὶ
: τη γενική πληθυντικού

Διὸς
: την κλητική ενικού

πρέσβεις
: την κλητική ενικού

τεμένους
: την αιτιατική πληθυντικού

πράγματα
: τη δοτική πληθυντικού

στατήρ         
: τη δοτική ενικού   

ἤπειρον 
: τη δοτική ενικού        


                                                                                                                                                        Μονάδες 2,5
Ε.1.2. τριήρους Κορινθίας: Να κλιθεί η συνεκφορά και στους δύο αριθμούς.
                                                                                                                                                        Μονάδες 2,5
Ε.2. Να γράψετε το ν τύπο που  σας ζητείται των παρακάτω ρημάτων:

ὑπάγουσιν  : το α’ πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής του αορίστου β’ ε.φ.
καταδουλοῦν       : το β’ ενικό πρόσωπο οριστική ενεστώτα ε.φ.
ἀποφυγὼν    : το γ’ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα
ἀποδῶσιν     : το γ’ ενικό πρόσωπο οριστικής αορίστου β’ ε.φ.
ξυνίσταντό    : το γ’ ενικό πρόσωπο ευκτικής ενεστώτα ε.φ.
ἡγεῖσθαι       : το β’ ενικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα στη φωνή που βρίσκεται
ἐλθόντων      : το β’ ενικό πρόσωπο προστακτικής αορίστου β’ ενεργητικής φωνής
κατέλαβον  : το απαρέμφατο αορίστου β’ ε.φ.
ᾤκουν                       : το γ’ πληθυντικό πρόσωπο παρατατικού μ.φ.
παρεγένετο  : το β’ πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής στο χρόνο που βρίσκεται
                                                                                                     Μονάδες 5                 
                                                                                                                                 
                                                    Καλή επιτυχία! J


                     ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Όνομα:……………………………..
Επώνυμο:…………………………
Tάξη: Α’ Λυκείου
Ημερομηνία: 10/ 03/ 2013
Βαθμός: ……………………../100

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΙΙΙ
                                                                        
Α. Να μεταφράσετε τα αποσπάσματα.
«ὀφλόντων …καὶ ἰδιωτῶν»
Και επειδή αυτοί καταδικάστηκαν να πληρώσουν πρόστιμο και κάθονταν στους ναούς ως ικέτες εξαιτίας της βαριάς χρηματικής ποινής, για να πληρώσουν το πρόστιμο ύστερα από συμφωνία για το ύψος του, ο Πειθίας (γιατί συνέβαινε να είναι και μέλος της βουλής) πείθει τους Κερκυραίους να εφαρμόσουν το νόμο. Αυτοί όμως, επειδή αποκλείονταν από το νόμο και συγχρόνως πληροφορούνταν ότι ο Πειθίας, όσο ακόμα είναι μέλος της βουλής, σκόπευε να μεταπείσει το λαό να θεωρεί/έχει τους ίδιους με τους Αθηναίους φίλους και εχθρούς, οργάνωναν συνωμοσία και, αφού πήραν μαχαίρια και μπήκαν ξαφνικά  στη βουλή, σκοτώνουν τον Πειθία και περίπου άλλους βουλευτές και ιδιώτες
     «πέμπουσι δὲ καὶ ἐς τὰς Ἀθήνας …Ὑλλαϊκὸν λιμένα εἶχον»                                                   .
   Στέλνουν επίσης και στην Αθήνα αμέσως πρέσβεις, για να εξηγήσουν σχετικά με όσα είχαν γίνει ότι συνέφεραν (και αυτούς) και για να πείσουν αυτούς που είχαν καταφύγει εκεί να μην πράξουν καμία εχθρική ενέργεια, για να μην υπάρξει καμιά αντεκδίκηση.
     Και όταν ήρθαν (οι πρέσβεις στην Αθήνα), οι Αθηναίοι, αφού συνέλαβαν τους πρέσβεις ,ως υποκινητές στάσης και όσους (οι πρέσβεις) έπεισαν, τους συγκέντρωσαν για ασφάλεια στην Αίγινα. Στο μεταξύ, αφού ήρθε μία Κορινθιακή τριήρης και Λακεδαιμόνιοι πρέσβεις, αυτοί από τους Κερκυραίους που ήταν κύριοι της πολιτικής κατάστασης επιτέθηκαν στους δημοκρατικούς και τους νίκησαν με μάχη. Και όταν έφτασε η νύχτα, οι δημοκρατικοί καταφεύγουν στην ακρόπολη και στα ψηλά και οχυρά μέρη της πόλης και, αφού συγκεντρώθηκαν εκεί, εγκαταστάθηκαν και κατείχαν το Υλλαϊκό λιμάνι.
                                                                                                                                              Μονάδες 40
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ                                                                                                                  
Β. 1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
  Β.1.1.Τι γνωρίζετε  για τις δημηγορίες του Θουκυδίδη;
  βλ. σελ. 24-25: «Για τους λόγους που εκφωνήθηκαν... με τον τόπο καταγωγής τους.»
                                                                                                                       Μονάδες 10
Β.2. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
Β.2. 1. Γιατί οι Αθηναίοι συνέλαβαν τους Κερκυραίους πρέσβεις; Να χαρακτηρίσετε και να αιτιολογήσετε τη σύλληψή τους.    
Όταν έφτασαν στην Αθήνα οι πρέσβεις των ολιγαρχικών, η αντίδραση των Αθη­ναίων υπήρξε άμεση και δυναμική: τους συνέλαβαν ως υποκινητές της στάσης και τους μετέφεραν στην Αίγινα για ασφάλεια. Η σύλληψη των πρέσβεων, που θεωρούνταν πρόσωπα ιερά και απαραβίαστα, ήταν βέβαια αντίθετη με τους τό­τε κανόνες του «διεθνούς δικαίου»· δικαιολογείται όμως ύστερα από την κατά­λυση της έννομης τάξης στην Κέρκυρα, αφού δεν εκπροσωπούσαν τη νόμιμη κυβέρνηση αλλά πραξικοπηματίες. Εξάλλου και οι ίδιοι έδειξαν ανάρμοστη συ­μπεριφορά και παραβίασαν τους καθιερωμένους άγραφους κανόνες της φιλο­ξενίας ασκώντας προπαγάνδα στους φυγάδες. Όσους μάλιστα από αυτούς οι πρέσβεις έπεισαν, τους μετέφεραν οι Αθηναίοι επίσης στην Κέρκυρα. Προφανώς οι αρχές της Αθήνας δεν ικανοποιήθηκαν ούτε από τις εξελίξεις στην Κέρκυρα ούτε από τις εξηγήσεις και τη στάση των πρέσβεων.                                                                                                                  

                                                                                                                    Μονάδες 10
Β.2.2. Γιατί οι αντίπαλοι επιζητούσαν τον προσεταιρισμό των δούλων; α) Με ποιους τελικά συμμάχησαν οι περισσότεροι δούλοι και για ποιους λόγους; β) Από ποιους χρησιμοποιήθηκαν οι «επίκουροι» και γιατί;
Οι αντίπαλοι συναισθάνονταν ότι ήταν σχεδόν ισοδύναμοι και ότι η έκβαση της αναμέτρησης φαινόταν αμφίρροπη. Για να ενισχύσουν λοιπόν τη θέση τους προσκάλεσαν για βοήθεια τους δούλους, που τότε ξεπερνούσαν το μισό πληθυσμό (40.000) των κατοίκων της Κέρκυρας (70.000), δίνοντας την υπόσχεση ότι θα τους ελευθερώσουν. Το κίνητρο αυτό ήταν πολύ δελεαστικό, αφού ήταν άθλιες οι συνθήκες διαβίωσης για την τάξη αυτή. Έτσι σε όποια πολιτική παράταξη θα εντάσσονταν, αυτή θα νικούσε.
Οι περισσότεροι από αυτούς συντάχτηκαν με το μέρος των δημοκρατικών για τους εξής λόγους:
1)Ιδεολογικά και κοινωνικά ένιωθαν πιο κοντά στους δημοκρατικούς, αφού οι ολι­γαρχικοί πίεζαν και τους δύο.
2). Από την εμπειρία τους θεωρούσαν τους δημοκρατικούς πιο αξιόπιστους και φι­λάνθρωπους, γιατί οι άλλοι ήταν άπληστοι και αυταρχικοί.
3) Ίσως διέβλεπαν ότι η έκβαση του εμφυλίου θα ήταν θετική για τους δημοκρατι­κούς- έτσι και οι ίδιοι προσδοκούσαν ότι θα αλλάξει η ζωή τους προς το καλύτερο.
γ)Τότε οι ολιγαρχικοί, επειδή διαπίστωσαν ότι υστερούσαν, κάλεσαν για βοήθειά τους οχτακόσιους μισθοφόρους από την Ήπειρο, για να εξισωθούν αριθμητικά με τους αντιπάλους τους. Άλλωστε είχαν την οικονομική δυνατότητα να τους στρατολο­γήσουν. Η κινητοποίηση για τον προσεταιρισμό των δούλων με την υπόσχεση της ελευθερίας -φαινόμενο ασυνήθιστο- και η πρόσληψη μισθοφόρων πιστοποιούν την απεγνωσμένη προσπάθεια των δύο παρατάξεων για επικράτηση, την ένταση της αντι­παράθεσης, την ανασφάλεια και την αγωνία τους για τη νίκη. Όλα ωστόσο προμηνύουν σφοδρή σύγκρουση
                                                                                                                        Μονάδες 10
Γ. ΟΜΟΡΡΙΖΑ
Γ.1.Ν α βρείτε μέσα από τα κείμενα που σάς δίνονται ετυμολογικά συγγενείς  λέξεις με τις παρακάτω :
εκκλησία" ξυγκαλέσαντες, παρακαλοῦντες
αποδιοπομπαίος" περιέπεμπον, πέμπουσιν,
γνήσιος" παρεγένετο, γένηται
εχέγγυο" εἶχον, ἔχοντες,
έγκυρος" ἐπικυρσαι
                                                                                                                                        Μονάδες 5
Γ.2.Να βρείτε δύο ομόρριζα της ν.ε. για κάθε μια από τις παρακάτω λέξεις:
ξυνέφερε" φόρος, φορά, διάφορος, εκφορά, συμφορά, προφορικός, μεταφορέας, αμ­φορέας, φαρέτρα, φερέγγυος, προσφορά, εισφορά, φέρετρο, φορείο, δορυφόρος, λεωφόρος, αχθοφόρος, αυτόφωρος, ανυπόφορος, φωριαμός, διηνεκής, διένεξη, συμπεριφορά, πληροφορία, οισοφάγος κ.α.
καταφεύγει" φυγή, πρόσφυγας, καταφύγιο, φυγόδικος, φυγόπονος, αναπόφευκτος, φυγαδεύω, υπεκφυγή, διαφυγή κ.α.
ἐνίκησαν" νίκη, νικητής, ανίκητος, νικηφόρος, επινίκια, νικητήριος κ.α.
κατέλαβον"  λήμμα, λήψη, λήπτης, παραλήπτης, πρόληψη, προληπτικός, προκατειλημ­μένος, παραλαβή, κατάληψη, περιληπτικός, ανάληψη, αντιληπτός, μετάληψη, λα­βή, χειρολαβή, λαβώνω, λάφυρο, πρόσληψη, συλλαβή, σύλληψη, επιληψία, εύλη­πτος, ασύλληπτος, δανειολήπτης, εργολαβία, δικολάβος, μουσόληπτος, θρησκό­ληπτος, ευλαβής, λαβίδα, λάβρα, δίλημμα κ.α.
ᾤκουν"        οίκος, οικία, κάτοικος, κατοικίδιο, οικόσιτος, οικιακός, συγκάτοικος, οίκημα, αποικία, άποικος, εξοικείωση, συνοικισμός, ενοίκιο, ενοικιαστής, οικείος, διοικητής, διοίκηση, κατοικήσιμος, πολυκατοικία, ακατοίκητος, οικειοποιούμαι, οικιακός κ.α.
                                                                                                                                               Μονάδες 5
Δ. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ
Δ. 1.Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου:

αὐτῶν             : είναι .……………από το………………..
ἑκάστην         : είναι …………… στο………………………
Ἀθηναίοις      : είναι .……………από το………………..
τῷ νόμῳ          : είναι …………… στο………………………
ἐσελθόντες     : είναι ……………………………………………

βέλτιστα         : είναι …………… στο………………………
ἐπικυρσαι   : είναι…………………………………………….
ἀφικομένης    : είναι…………………………………………….
Ὑλλαϊκὸν      : είναι .…………… στο …………………….
ἐλευθερίαν   : είναι..…………… στο………………………

                                                                                                                                 Μονάδες 5
1) αὐτῶν :γενική διαιρετική από το «πλουσιωτάτους»,2) ἑκάστην : κατηγορηματικός προσδιορισμός στο « χάρακα», 3) Ἀθηναίοις : δοτική αντικειμενική από το «φίλους/ ἐχθρούς», 4)τῷ νόμῳ: αντικείμενο στο «χρήσασθαι», 5) ἐσελθόντες: χρονική μετοχή, ( προτερόχρονο) συνημμένη στο «οἱ δ’», 6)βέλτιστα: κατηγορούμενο στο «ταῦτα» 7) ἐπικυρσαι: τελικό απαρέμφατο αντικείμενο στο «ἠνάγκασαν» 8) ἀφικομένης: γενική απόλυτη, χρονική μετοχή (υποκείμενο μετοχής" νυκτός) 9)   Ὑλλαϊκὸν : επιθετικός προσδιορισμός στο « λιμένα», 10) ἐλευθερίαν: άμεσο αντικείμενο στο «ὑπισχνούμενοι»

Δ.2. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις παρακάτω δευτερεύουσες προτάσεις (είδος- εισαγωγή- εκφορά- συντακτική λειτουργία):
·         ὅτι ταῦτα καὶ βέλτιστα εἴη: δευτερεύουσα ειδική- ονοματική- πρόταση που εισάγεται με τον ειδικό σύνδεσμο «ὅτι» , γιατί δηλώνει αντικειμενική κρίση. Εκφέρεται με ευκτική του πλαγίου λόγου, λόγω εξάρτησης από ρήμα ιστορικού χρόνου (εἶπον) και δηλώνει υποκειμενική γνώμη. Λειτουργεί ως αντικείμενο στο ρήμα της κύριας πρότασης «εἶπον».
·         ὅπως μή τις ἐπιστροφὴ γένηται: δευτερεύουσα- επιρρηματική- τελική πρόταση. Εισάγεται με τον τελικό σύνδεσμο «ὅπως». Εκφέρεται με υποτακτική, για να δηλώσει προσδοκώμενο σκοπό με βεβαιότητα και λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του σκοπού στο «πέμπουσιν».
                                                                                                                                             Μονάδες 5
Ε.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Ε.1.1. Να βάλετε τα παρακάτω ουσιαστικά στην πτώση και τον αριθμό που σας ζητείται.
                       
ἄνδρες
: την κλητική ενικού

πλῆθος                
: τη δοτική ενικού

βουλευτῶν
: τη γενική ενικού 

νηὶ
: τη γενική πληθυντικού

Διὸς
: την κλητική ενικού

πρέσβεις
: την κλητική ενικού

τεμένους
: την αιτιατική πληθυντικού

πράγματα
: τη δοτική πληθυντικού

στατήρ         
: τη δοτική ενικού   

ἤπειρον   
: τη δοτική ενικού        

νερ, βουλευτοῦ, Ζεῦ, τεμένη, στατῆρι, πλήθει, νεν, πρεσβευτά, πράγμασι, ἡπείρῳ
                                                                                                                                                        Μονάδες 2,5
Ε.1.2. τριήρους Κορινθίας: Να κλιθεί η συνεκφορά και στους δύο αριθμούς.

    
Ενικός αριθμός
Πληθυντικός αριθμός
τριήρης Κορινθία
τριήρεις Κορίνθιαι
τριήρους Κορινθίας
τριήρων  Κορινθιῶν
τριήρει  Κορινθίᾳ
τριήρεσι Κορινθίαις
τριήρη  Κορινθίαν
τριήρει Κορινθίας
τριῆρες Κορινθία
τριήρει Κορίνθιαι
                                                                                                                                                   Μονάδες 2,5
Ε.2. Να γράψετε το ν τύπο που  σας ζητείται των παρακάτω ρημάτων:

ὑπάγουσιν  : το α’ πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής του αορίστου β’ ε.φ. " ὑπαγάγωμεν
καταδουλοῦν       : το β’ ενικό πρόσωπο οριστική ενεστώτα ε.φ. " καταδουλοῖς
ἀποφυγὼν    : το γ’ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα " ἀποφεύξονται/ ἀποφευξοῦνται
ἀποδῶσιν     : το γ’ ενικό πρόσωπο οριστικής αορίστου β’ ε.φ. " ἀπέδωκε
ξυνίσταντό    : το γ’ ενικό πρόσωπο ευκτικής ενεστώτα ε.φ. " ξυνισταίη
ἡγεῖσθαι       : το β’ ενικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα " ἡγοῦ
ἐλθόντων      : το β’ ενικό πρόσωπο προστακτικής αορίστου β’ ενεργητικής φωνής" ἐλθέ
κατέλαβον  : το απαρέμφατο αορίστου β’ ε.φ. " καταλαβεῖν
ᾤκουν                       : το γ’ πληθυντικό πρόσωπο παρατατικού μ.φ. " κοῦντο
παρεγένετο  : το β’ πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής στο χρόνο που βρίσκεται" παραγένησθε
                                                                                                     Μονάδες 5                 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου