Κυριακή, 10 Ιουλίου 2011

ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ ΣΕ -ΜΙ (ΟΙΔΑ- ΦΗΜΙ- ΕΙΜΙ)

                    ΟΙΔΑ- ΦΗΜΙ- ΕΙΜΙ
1)      Να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται.
1. οδα: το β’ ενικό πρόσωπο παρατατικού                                  " ………………………..
2. φημί: το γ’ ενικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα                      "…………………………
3. εμι: το γ’ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα           "…………………………
4. φημί: το απαρέμφατο του ενεστώτα                                        "…………………………
5. οδα : το γ’ πληθυντικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα "…………………………
6. φημί: τη γενική ενικού της μετοχής θηλυκού γένους          "…………………………
7. οδα: τη δοτική πληθυντικού  της μτχς αρσενικού γένους  "…………………………
8. εμι: το γ’ πληθυντικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα    "…………………………
9. εμι: το β ενικό πρόσωπο παρατατικού                                    " …………………………
10.  φημί: το α’ πληθυντικό πρόσωπο ευκτικής ενεστώτα         " …………………………
11.  οδα: το β’ ενικό πρόσωπο ενεστώτα                                      " …………………………
12.  φημί: το γ’ ενικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα                    " …………………………                  

2)      Να γράψετε το β’ ενικό και το γ’ πληθυντικό πρόσωπο των ρημάτων εμι, φημί, οδα σε όλες τις εγκλίσεις.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
ΕΥΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
β’ ενικό
οἶδα
εἶμι
φημί

γ’ πληθυντικό
οἶδα
εἶμι
φημί


3)Να συμπληρώσετε τα κενά με τους τύπους των εμι, φημί, οδα που σας ζητούνται στην παρένθεση.
 1. νθρωπος τ μέλλοντα οκ……………… (οδα οριστική ενεστώτα). Ε δ’ ……………. (οδα παρατατικός) ετυχής οὐκ ἄν ἦν.
 2. Γίγνωσκέ με ὡς μηδν………………….(οδα μετοχή ενεστώτα).
 3. Οὐδες ……………….( ἄπειμι, παρατατικός) παρ Κύρου πρς βασιλέα.
 4. Επέ ποτε σοφς νήρ. Πράττοι καστος ν………………. (οδα, ευκτική ενεστώτα).
 5. μοῖρα μῶν, ὅποιπερ………………μι, οριστική ενεστώτα)…………                                                                                                               ( εμι,  προστακτική ενεστώτα )                                                                                                          
 6. Σύ τι…………….. ( φημί, οριστική ενεστώτα);Ἆρ οὐκ ἄν ………………. ( φημί, παρατατικός); …………….( φημί, προστακτική ενεστώτα) οὖν.
 7. Ο μν τ λον………………..(οδα, μετοχή ενεστώτα) κα τ μέρος …………………..(οδα, ευκτική ενεστώτα) ν , ο δ μόνον τ μέρος…………..(οδα μετοχή ενεστώτα), οκέτι τ λον…………….(οδα, οριστική ενεστώτα).                                                                                                           
 8. 1.      ………………(οδα μετοχή ενεστώτα) μες ε νικῶμεν νικώμεθα.
 9. 2.      Τρες εναι,…………….. ( φημί,γ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα)παρ πσιν νθρώποις πολιτείαι, λιγαρχία, δημοκρατία, τυραννίς.
 10. 3.      Τίνα τῶν πολιτειῶν τούτων μες………………( φημί, ευκτική ενεστώτα)ν ριστην εναι.
 11. 4.      Οἱ δειλοκύνες τος ……………..( πάρειμι, μετοχή ενεστώτα) διώκουσι κα δάκνουσι, τος δ ……………( ἔπειμι, μετοχή ενεστώτα) φεύγουσιν.
 12. 5.      Μετ φίλου πιστοῦ κα δι πυρς  ἔγωγε…………….( εμι ευκτική ενεστώτα ) ἄν.
 13. 6.      Τί δηλοῖ ὁ ἐν Δελφοῖς θες……………….. ( φημί, μετοχή ενεστώτα); Γνῶθι σαυτόν.
                                                                                                     ΕπιμέλειαΓεροντάκη Ελισάβετ


1 σχόλιο: