Κυριακή, 10 Ιουλίου 2011

ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ α τάξης- ΑΣΚΗΣΕΙΣΑΣΚΗΣΕΙΣ (-αω)

1) Να συμπληρώσετε τα κενά με τους σωστούς τύπους των συνηρημένων που δίνονται στην παρένθεση.
1.      Οτος Μηκυναος .................... ( αδῶμαι, οριστική ενεστώτα) γένος.
2.      ................. (ποδειλιῶ, προστακτική ενεστώτα) καὶ σύ, Ἀδείμαντε, πλησίον το κινδύνου γενόμενος;
3.      Οὔκουν οἴεσθε τ δίκαιον μετ κινδύνου................... (δρῶμαι, οριστική ενεστώτα);
4.      Πεισίστρατος...................... τυραννίδα ἱδρῦσαι. ( πειρῶμαι, οριστική παρατατικού)
5.      ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑΠάντες οἱ ἄνθρωποιο βούλονται .................... ( ἀγαπῶμαι, απαρέμφατο ενεστώτα) κα ................. ( τιμῶμαι, απαρέμφατο ενεστώτα) παρ τῶν πολιτῶν.
6.      Δεῖ ὑμᾶς τος γονέας ......................... ( τιμῶ, απαρέμφατο ενεστώτα) , ἳνα .................... (ζῶ, υποτακτική ενεστώτα) εὐτυχεῖς.
7.      Περικλῆς ἐφίλει Ἀλκιβιάδη καὶ.................... (πειρῶμαι, οριστική παρατατικού) διδάξαι αὐτόν.
8.      Στρατιῶται μ..................... (ποδειλιῶ, α’ πληθυντικό, υποτακτικής ενεστώτα). Ο γρ πλήθει λλ ψυχῇ αἱ στρατια .................... ( νικῶ, απαρέμφατο ενεστώτα).
9.      σθίομεν, ἳνα ................... (ζῶ, υποτακτική ενεστώτα) ἀλλ οὐ ........................ (ζῶ, οριστική ενεστώτα), ἳνα ἐσθίομεν.
10.  Σωκράτης οὐκ ἔπινες, εἰ μὴ....................... (διψῶ, ευκτική ενεστώτα)........................ οδ’ σθιεν ε μὴ..................... ( πεινῶ, ευκτική ενεστώτα).
11.  Ὦ πα, ...................... ( χρῶμαι, προστακτική ενεστώτα) πατρὶ παραδείγματι καὶ ....................... (πειρῶμαι, προστακτική, ενεστώτα) γαθὸς γενέσθαι.


2)Να αντικαταστήσετε τους τύπους του ρήματος «φυλάττω» με τούς αντίστοιχους τύπους του ρήματος «τιμῶ» στις παρακάτω προτάσεις.


1.      Δε μς φυλάττειν τὴν πόλιν.
2.      Δε τὴν πόλιν φυλάττεσθαι φ’ μῶν.
3.      Φυλάττετε τὴν πόλιν μῶν.
4.      Φύλαττε τὴν μῶν πόλιν.
5.      Ο ἡμῶν πρόγονοι ξίως φύλαττον τὴν πόλιν.

3)Να αντιστοιχίσετε τους τύπους της πρώτης στήλης με τη γραμματική αναγνώριση του καθενός της δεύτερης στήλης.ρώμενος
πειράσθω
γεννάτω
διψην
ζτε
χρῶ
ζν
χρῆσθαι
θετο
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑαπαρέμφατο ενεστώτα μ.φ.
β’ ενικό προστακτικής ενεστώτα μ.φ.
μετοχή ενεστώτα μ.φ.
γ’ ενικό προστακτικής ενεστώτα ε.φ
απαρέμφατο ενεστώτα.
α’ ενικό ευκτικής ενεστώτα.
β’ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα
γ ενικό προστακτικής ενεστώτα μ.φ.
γ’ ενικό ευκτικής ενεστώτα μ.φ.

4) Να γράψετε τον τύπο που σας ζητείται.
στιῶ             : γ’ ενικό υποτακτικής ενεστώτα.                            .......................................
πηδῶ             : β’ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα.              .......................................
τιμῶ               : ονομ. ενικού αρσ. γένους της μετοχής ενεστ. ε.φ. .......................................
ῶ                  : απαρέμφατο ενεστ. μ.φ.                                          .......................................
τελευτῶ        : απαρέμφατο ενεστ.                                                  .......................................
πλανῶ           : γεν. ενικού θηλ. γένους της μετοχής ενεστ. ε.φ. .......................................
διψῶ              : β’ ενικό προστακτικής ενεστώτα.                          .......................................
σιωπῶ            :γ’ πληθυντικό ευκτικής ενεστώτα.                        .......................................
φοιτῶ             :γ’ πληθυντικό οριστικής παρατατικού.                .......................................
μηχανῶμαι   :γ’ ενικό ευκτικής ενεστώτα.                                    .......................................

2 σχόλια: