Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 20121)      Να συμπληρώσετε τα κενά βάζοντας τα επίθετα που βρίσκονται στην παρένθεση στον τύπο που σας ζητείται.
(τερος,-α,-ον/τατος,-η,-ον  ή- ώτερος,-α,-ον/ τατος,-η,-ον)

1.       Μὴ γίγνου πρεσβυτέρων πραότερος (πρᾶος, αρσ. συγκριτικός) καὶ ἐπισκόπων ὁσιώτερος (ὁσιος, αρσ. συγκριτικός).
2.       Ἐπεὶ τοῖς γε κομψοτέροις καὶ _γλαφυρωτέροις(γλαφυρός, δοτ. πληθ. αρσ. συγκριτικός ) τῶν ζῴων οὐκ ἔστι φυγὴ κακοῦ τέλος.
3.       Ὑμεῖς δὲ ὄντες πλουσιώτεροι (πλούσιος, ονομ. πληθ. αρσ. συγκριτικός) πάντων πεποιήκατε πολλὰ καὶ αἰσχρὰ ἕνεκα κερδέων.
4.       Πάντα δὲ περιεσκεμμένως δραματουργῶν τὰς πρὸς Ἡρώδην ὁδοὺς ταῖς
5.       διαβολαῖς ἐποιεῖτο  τεχνικωτάτας (τεχνικός, θηλ. αιτ. πληθ. υπερθετικός).
6.       5.Μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων τιμιώτερον ( τίμιος, ονομ. ουδ. συγκρικτικός) καὶ σεμνότερον (σεμνός, ονομ. ουδ. συγκρικτικός) καὶ _ἁγιώτερον (ἅγιος, ονομ. ουδ. συγκρικτικός).
7.       Αἱρετότερος (αἱρετός, ονομ. αρσ. συγκρικτικός) ἐστι ὁ θάνατος τοῦ ἀτίμου βίου.
8.       Πάντα γὰρ Ἀντίπατρος ἦν, καὶ τὰ πικρότατον Ἀλεξάνδρῳ, πάντα ἦν ἡ Ἀντιπάτρου μήτηρ,
9.       σύμβουλος κατ’ αὐτῶν μητρυιᾶς χαλεπωτέρα (χαλεπός,ονομ.ενικού.θηλ. συγκριτικός) καὶ πλέον τι (πολύ, ουδ. αιτ. ενικού, συγκριτικός)  προγόνων μισοῦσα  τοὺς ἐκ βασιλίδος. 
10.    Βοιωτοὶ βαρβαρώτεροι ( βάρβαρος, ονομ. πληθ., αρσ. συγκριτικός) τυγχάνουσι ὄντες ἢ Θετταλοί.
11.    Σκληρότερος (σκληρός, ονομ. ενικού ,αρσ. συγκριτικός) σοι πρὸς κέντρα λακτίζειν.
12.    Σοφοῖς ὁμιλῶν ἐκβήσει σοφώτερος (σοφός, ονόμ. ενικού ,αρσ. συγκριτικός).
13.    Τί γὰρ ἂν τούτων ἀνιαρότερον (ἀνιαρός, αιτ. ενικού, ουδ. συγκριτικός) ἀκούσειεν;
14.  12.  Τὸ τῶν κρηνῶν ὕδωρ ψυχρότατον  (ψυχρός, ονομ. ουδ. υπερθετικός) καὶ διαυγέστατον (διαυγής, ονομ. ουδ. υπερθετικός) ἐστι.
13.Ἐθεράπευον Ἀντίπατρον ἤδη, συναφίστα δ’ ἕκαστον τὰ τοῦ βασιλέως προστάγματα, παραγγείλαντος τοῖς τιμιωτάτοις (τίμιος, αρσ. δοτ. πληθ. υπερθετικός) μήτε προσιέναι μήτε προσέχειν τοῖς περὶ Ἀλέξανδρον.
14.      Ἐκεῖνοι ὑπὲρ τῆς τῶν Ἑλλήνων ἐλευθερίας συνεβάλοντο, στρατηγὸν μὲν Θεμιστοκλέα,ἱκανώτατον (ἱκανός, αιτ. ενικού, αρσ. υπερθετικός) εἰπεῖν καὶ γνῶναι καὶ πρᾶξαι, ναῦς δὲ πλείους(πολύς, αιτ. πληθ. θηλ. συγκριτικός, β’ τύπος)   τῶν ἄλλων συμμάχων, ἄνδρας δ’ ἐμπειρότερον ( ἔμπειρος, αιτ.πληθ,αρσ. υπερθετικός).

2)      Να συμπληρώσετε τις καταλήξεις των παρακάτω επιθέτων σε - ότερος, - οτατος ή σε -ωτερος,- ωτατος.

θερμο τέρους
ἠρεμ ωτάτην
νεώ τατος
ἐντονώτατος
σοφω  τέρους
δικαιότεροι
ὠφελιμώτατοι
φοβερωτέραν
ἐνδοξότατον
σεμνο  τέρας
γενναιότατος    
ἐντιμώτατος               
                                                                                            

3)Να συμπληρώσετε τα κενά, βάζοντας τα επίθετα και τα επιρρήματα στο βαθμό που σας ζητείται.
1.      Οὐδὲν κτῆμα ἐστι σεμνότερον τῆς ἀρετῆς ( σεμνός, αιτ. ενικού, ουδ. συγκριτικός).
2. Ὁ ἥλιος  μείζων τῆς σελήνης ἐστι (μέγας, ονομ.ενικού,αρσ.συγκριτικός)
3.  Γενναιότερον ἐπολέμησαν οἱ Ἀθηναῖοι ἥ οἱ Πέρσαι (γενναίως, συγκριτικός).
4.      Ἀγάπα τὴν πατρίδα μᾶλλον ἥ τοὺς γονέας ( μάλα, συγκριτικός).
5.  Κροῖσος ἐνόμιζεν εἶναι εὐτυχέστερος Σόλωνος ( εὐτυχής, ονομ.ενικού,αρσ.συγκριτικός).
6.      Κάλλιον ἐστι τὸ ἀδικεῖσαθαι ἥ τὸ ἀδικεῖν( καλός, ονομ. ενικού, ουδ. συγκριτικός).
7.      Οὐδὲν κάκιον / χεῖρον γένους ἀθλητῶν( κακός, ονομ. ενικού, ουδ. συγκριτικός).
8.      Τὸ φυλάξασθαι τἀγαθὰ χαλεπώτερον (χαλεπός, συγκριτικός)
9.      Ἄμεινον/ Βέλτιον/ Κρεῖττον/ Λον ἐστι τὸ ἀδικείσασθαι ἢ τὸ ἀδικεῖν. (ἀγαθός, συγκριτικός)
10.  Πιστεύει τὸν καλὸν θάνατον ἀμείνω(ἀγαθός, συγκριτικός, β’ τύπος)
11.  Οὐδὲν κάκιον / χεῖρον γένους ἀθλητῶν. (κακός, συγκριτικός).
12.  Οἱ δὲ Πελοποννήσιοι ἰδόντες τὰς τῶν Ἀθηναίων τριήρεις οὔσας πλείους.( πολύς, συγκριτικός, αιτ. πληθ. θηλ. β’ τύπος) τε πολλῷ ἢ πρότερον (πρό, συγκριτικός) καὶ πρὸς τῷλιμένι, ἔφυγον εἰς τὴν γῆν·
13.Οἱ Ἀθηναῖοι τῷ Ἀντιόχῳ ἐβοήθουν πλείοσι ναυσί (πολύς, δοτ. πληθ. συγκριτικός)
14.  Οἱ στρατηγοὶ οὐκ ἀνείλοντο τοὺς ἀρίστους/ βελτίστους/ κραττείστους/ λστους  ὑπὲρ τῆς πατρίδος γενομένους (ἀγαθός, υπερθετικός).
15.  Ταῦτα γὰρ ὑπῆρχεν ᾿Αθηναίοις καὶ οὐκ ……………….. (μικρός, ονομ. πληθ. ουδ. β’ τύπος)ἕκαστα τούτων, ὅτε ἡ εἰσβολή τὸ πρῶτον ἔμελλεν Πελοποννησίων ἔσεσθαι καὶ ἐς τὸν πόλεμον καθίσταντο.

4) Να βάλετε τα επιρρήματα των παρακάτω προτάσεων στους άλλους βαθμούς, όπως στο παράδειγμα.
1.      Καὶ ἤγγισαν εἰς τὴν κώμην οὗ ἐπορεύοντο καὶ αὐτὸς προσεποιεῖτο πορρωτέρω πορεύεσθαι. 
2.      Οἱ δὲ παρανηχόμενοι δελφῖνες τοὺς ἐξωτέρω τῶν ἰχθύων φοβοῦντες ὠθοῦσι καὶ τοῦδιαδιδράσκειν ἀναστέλλουσιν.
3.      Πλεῖστα δὲ καὶ κάλλιστα ἐκεῖνοι ὑπὲρ τῆς τῶν Ἑλλήνων ἐλευθερίας συνεβάλοντο
4.       Οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ τῆς Ἐπιστολῆς τὸ προοίμιον, ταύτην ἔχει τὴν διδασκαλίαν.
5.      Στρατοπεδευσάμενος   δὲ τῶν πολεμίων ἄπωθεν σταδίοις πεντήκοντα πέμπει τοὺς κατοψόμενους.
6.      Ὅσῳ γὰρ δὴ προέβαινε ἐσωτέρω τῆς Ἑλλάδος ὁ Πέρσης τοσούτῳ ἔθνεα οἱ εἵπετο.
7.      Οὑδὲ γὰρ τὰ  ῥᾶστα δοκοῦντα τῶν ἡμετέρων ἐπιτηδευμάτων ἄλλοι ῥαδίως ὑπομένουσι.
8.      ἡδέως γὰρ ἀνέχεσθε τῶν ἀφρόνων φρόνιμοι ὄντες· 
9.    Ἔγγιον γὰρ τὸ εἶδος  τῇ τῷ ἀτόμῳ οὐσίᾳ ἢ τὸ γένος.
10.πειδὴ δὲ ἀνοιχθείη, εἰσῇμεν παρὰ τὸν Σωκράτη καὶ τὰ πολλὰ διημερεύομεν μετ' αὐτοῦ. καὶ δὴ καὶ τότε πρῳαίτερον συνελέγημεν·
11.Ἐν ἀρχῇ  παῖδες εἰς διδασκάλων τῆς ἡλικίας ἀρξάμενοι φοιτᾶν, ὀψιαίτατα ἀπαλλάττονται.
12.  Οὐκ ἐν τῷ πολλῷ τὸ εὖ.
13.  Ἀσυμβούλου δείπνου γὰρ ὅστις ὑστερεῖ, τοῦτον ταχέως νόμιζε τάξιν λιπεῖν.
14.  Γυνὴ καταλεγέσθω μὴ ἔλαττον ἐτῶν ἑξήκοντα γεγονυῖα.
15.  Ἦσαν μὲν γὰρ πάλαι Ἀμαζόνες θυγατέρες Ἄρεως.
16.Οὐκοῦν οἱ μὴ ὀρθῶς πράττοντες ἀφρόνως πράττουσιν καὶ οὐ σωφρονοῦσιν 
οὕτω πράττοντες;


          Θετικός                                                
   Συγκριτικός                       
 Υπερθετικός
πόρρω    
πορρωτέρω 
 πορρωτάτω
ἔξω
ἐξωτέρω
ἐξωτάτω
πολύ
πλέον
Πλεῖστα
καλῶς
κάλλιον
κάλλιστα 
-----
ττον
ἥκιστα
 ἄπωθεν 
ἀπωτέρω
ἀπωτάτω
 ἔσω
ἐσωτέρω 
ἐσωτάτω
 ῥαδίως 
ᾶον
ᾶστα
ἡδέως
διον
διστα
ἐγγύς
Ἔγγιον /ἐγγύτερον/ ἐγγυτέρω
ἔγγιστα/ἐγγύτατα/ἐγγυτάτω
πρωί (πρ)
πρῳαίτερον
πρωιαίτερον
πρωιαίτατα/ πρῳαίτατα
ὀψέ
ὀψιαίτερον
ὀψιαίτατα
 εὖ
ἄμεινον/ βέλτιον/ κρεῖττον/ λον
ριστα/ βέλτιστα/ κράτιστα/ λστα
ταχέως 
θᾶττον
τάχιστα
ὀλίγον
ἔλαττον/ μεῖον/ἔλαττον
ὀλίγιστα/ ἐλάχιστα/ κιστα
πάλαι
παλαίτερον
παλαίτατα
ἀφρόνως
ἀφρονέστερον
ἀφρονέστατα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου