Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2012


                      ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Όνομα:…………………
Επώνυμο:……………….
Tάξη: Α’ Λυκείου
Ημερομηνία: 02/ 12/ 2012
Βαθμός: …………/100….

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ- ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι §§ 22-24
  [2.1.22] Λύσανδρος δὲ τῇ ἐπιούσῃ νυκτί, ἐπεὶ ὄρθρος ἦν, ἐσήμηνεν εἰς τὰς ναῦς ἀριστοποιησαμένους εἰσβαίνειν, πάντα δὲ παρασκευασάμενος ὡς εἰς ναυμαχίαν καὶ τὰ παραβλήματα παραβάλλων, προεῖπεν ὡς μηδεὶς κινήσοιτο ἐκ τῆς τάξεως μηδὲ ἀνάξοιτο. [2.1.23] οἱ δὲ Ἀθηναῖοι ἅμα τῷ ἡλίῳ ἀνίσχοντι ἐπὶ τῷ λιμένι παρετάξαντο ἐν μετώπῳ ὡς εἰς ναυμαχίαν. ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀντανήγαγε Λύσανδρος, καὶ τῆς ἡμέρας ὀψὲ ἦν, ἀπέπλευσαν πάλιν εἰς τοὺς Αἰγὸς ποταμούς. [2.1.24] Λύσανδρος δὲ τὰς ταχίστας τῶν νεῶν ἐκέλευσεν ἕπεσθαι τοῖς Ἀθηναίοις, ἐπειδὰν δὲ ἐκβῶσι, κατιδόντας ὅ τι ποιοῦσιν ἀποπλεῖν καὶ αὐτῷ ἐξαγγεῖλαι. καὶ οὐ πρότερον ἐξεβίβασεν ἐκ τῶν νεῶν πρὶν αὗται ἧκον. ταῦτα δ’ ἐποίει τέτταρας ἡμέρας· καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐπανήγοντο.
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ- ΒΙΒΙΛΙΟ ΙΙ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ, §§ 1-4
   [2.2.1] Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαμψάκῳ κατεστήσατο, ἔπλει ἐπὶ τὸ Βυζάντιον καὶ Καλχηδόνα. οἱ δ’ αὐτὸν ὑπεδέχοντο, τοὺς τῶν Ἀθηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφέντες. οἱ δε προδόντες Ἀλκιβιάδῃ τὸ Βυζάντιον τότε μὲν ἔφυγον εἰς τὸν Πόντον, ὕστερον δ’ εἰς Ἀθήνας καὶ ἐγένοντο Ἀθηναῖοι. [2.2.2] Λύσανδρος δὲ τούς τε φρουροὺς τῶν Ἀθηναίων καὶ εἴ τινά που ἄλλον ἴδοι Ἀθηναῖον, ἀπέπεμπεν εἰς τὰς Ἀθήνας, διδοὺς ἐκεῖσε μόνον πλέουσιν ἀσφάλειαν, ἄλλοθι δ’ οὔ, εἰδὼς ὅτι ὅσῳ ἂν πλείους συλλεγῶσιν εἰς τὸ ἄστυ καὶ τὸν Πειραιᾶ, θᾶττον τῶν ἐπιτηδείων ἔνδειαν ἔσεσθαι. καταλιπὼν δὲ Βυζαντίου καὶ Καλχηδόνος Σθενέλαον ἁρμοστὴν Λάκωνα, αὐτὸς ἀποπλεύσας εἰς Λάμψακον τὰς ναῦς ἐπεσκεύαζεν.  [2.2.3] Ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις τῆς Παράλου ἀφικομένης νυκτὸς ἐλέγετο ἡ συμφορά, καὶ οἰμωγὴ ἐκ τοῦ Πειραιῶς διὰ τῶν μακρῶν τειχῶν εἰς ἄστυ διῆκεν, ὁ ἕτερος τῷ ἑτέρῳ παραγγέλλων· ὥστ’ ἐκείνης τῆς νυκτὸς οὐδεὶς ἐκοιμήθη, οὐ μόνον τοὺς ἀπολωλότας πενθοῦντες, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ἔτι αὐτοὶ ἑαυτούς, πείσεσθαι νομίζοντες οἷα ἐποίησαν Μηλίους τε Λακεδαιμονίων ἀποίκους ὄντας, κρατήσαντες πολιορκίᾳ, καὶ Ἱστιαιέας καὶ Σκιωναίους καὶ Τορωναίους καὶ Αἰγινήτας καὶ ἄλλους πολλοὺς τῶν Ἑλλήνων. [2.2.4] τῇ δ’ ὑστεραίᾳ ἐκκλησίαν ἐποίησαν, ἐν ᾗ ἔδοξε τούς τε λιμένας ἀποχῶσαι πλὴν ἑνὸς καὶ τὰ τείχη εὐτρεπίζειν καὶ φυλακὰς ἐφιστάναι καὶ τἆλλα πάντα ὡς εἰς πολιορκίαν παρασκευάζειν τὴν πόλιν.
Α. Να μεταφράσετε τα αποσπάσματα:
«Λύσανδρος δὲ τῇ ἐπιούσῃ νυκτί,… καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐπανήγοντο»
«Ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις τῆς Παράλου            …. παρασκευάζειν τὴν πόλιν.»                                                                                                                                                                                                         Μονάδες 40
Β. Ερμηνευτικές ερωτήσεις:
Β.1. Ήταν σωστή, κατά τη γνώμη σας, η αναμονή του Λυσάνδρου και γιατί; Να χαρακτηρίσετε το Λύσανδρο με βάση την πολεμική τακτική που εφαρμόζει.

                                                                                                                                       Μονάδες 10

Β.2. Ποια ήταν η τακτική του Λύσανδρου απέναντι στους Αθηναίους που αιχμαλώτιζε και τι επιδίω­κε με αυτήν;
                                                                                                                                         Μονάδες 10
Β.3. «τούς δέ ’Αθηναίων φρουρούς ποσπόνδους φέντες»
α. Σε ποιους αναφέρεται ο όρος κάθε φορά;
β. Να ερμηνεύσεις τη στάση των εμπολέμων απέναντι στο θεσμό αυτό.
                                                                                                                                          Μονάδες 10
Γ. Ομόρριζα
Γ.1.Ν α βρείτε μέσα από τα κείμενα που σάς δίνονται ετυμολογικά συγγενείς  λέξεις με τις παρακάτω : σκεύος, πλωτός, ιστός, δοχείο, νόμισμα
                                                                                                                                          Μονάδες 5
Γ.2.Να βρείτε δύο ομόρριζα της ν.ε. για κάθε μια από τις παρακάτω λέξεις: παραβάλλων, ἴδοι, ἀφικομένης, ἐλέγετο, ἐγένοντο
                                                                                                                                           Μονάδες 5

Δ. Σύνταξη
Δ. 1.Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου: ὑποσπόνδους, πλέουσιν, τῶν ἐπιτηδείων, ἁρμοστὴν ,Λάκωνα, ἀφικομένης
                                                                                                                                            Μονάδες 5
Δ.2. Να συντάξετε πλήρως  την παρακάτω πρόταση :
 ἔδοξε ( αὐτοῖς) τούς τε λιμένας ἀποχῶσαι πλὴν ἑνὸς

                                                                                                                                             Μονάδες 5
Ε. Γραμματική
Ε.1. Να βάλετε τα παρακάτω ουσιαστικά στην πτώση και τον αριθμό που σας ζητείται.
ὑποσπόνδους: τη δοτική ενικού                     " ……………………….  Αἰγινήτας : τη γενική ενικού          " ……………………
ἁρμοστήν        : την κλητική ενικού               " ……………………….  ἄστυ: την αιτιατική πληθυντικού "………………......
τάς ναῦς          : την ονομαστική  πληθυντικού" ……………………… τεῖχος : τη δοτική ενικού              "………………………
νυκτός             : τη δοτική πληθυντικού         " ……………………….λιμένας: την ονομαστική ενικού     "………………………
τήν πόλιν        : τη δοτική ενικού                    " ………………………. φυλακὰς: τη δοτική ενικού              "……………………...

                                                                                                                            Μονάδες 5
Ε.2. Να γράψετε το ν τύπο που  σας ζητείται των παρακάτω ρημάτων:


προεῖπεν:         : το α’ πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής στο χρόνο και τη φωνή που βρίσκεται
ἐκέλευσεν      : το απαρέμφατο αορίστου ενεργητικής φωνής
ἐπανήγοντο   : το γ’ πληθυντικό πρόσωπο ευκτικής αορίστου β’ στη φωνή που βρίσκεται
ἔπλει               : το γ’ ενικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα
ἔφυγον           : το γ’ πληθυντικό πρόσωπο ευκτικής στο χρόνο που βρίσκεται
ἐγένοντο        : το β’ ενικό πρόσωπο στο χρόνο και την έγκλιση που βρίσκεται
ἴδοι                 : το β’ ενικό πρόσωπο προστακτικής αορίστου β’ ενεργητικής φωνής
καταλιπὼν     : το απαρέμφατο αορίστου β’ ενεργητικής φωνής
ἐλέγετο           : το β’ ενικό πρόσωπο προστακτικής αορίστου β’ ενεργητικής φωνής
ἐποίησαν        : το β’ πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής
                                                                                              Μονάδες 5                              

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου